Skip to main content

Text 362

Text 362

Text

Verš

ei kali-kāle āra nāhi kona dharma
vaiṣṇava, vaiṣṇava-śāstra, ei kahe marma
ei kali-kāle āra nāhi kona dharma
vaiṣṇava, vaiṣṇava-śāstra, ei kahe marma

Synonyms

Synonyma

ei kali-kāle — in this Age of Kali; āra — other; nāhi kona — there is not any; dharma — religious principle; vaiṣṇava — devotee; vaiṣṇava-śāstra — devotional literature; ei kahe marma — this is the purport.

ei kali-kāle — v tomto věku Kali; āra — jiná; nāhi — není; kona — jakákoliv; dharma — náboženská zásada; vaiṣṇava — oddaný; vaiṣṇava-śāstra — písmo o oddanosti; ei kahe marma — to je význam.

Translation

Překlad

In this Age of Kali there are no genuine religious principles other than those established by Vaiṣṇava devotees and the Vaiṣṇava scriptures. This is the sum and substance of everything.

V tomto věku Kali neexistují žádné jiné ryzí náboženské zásady než ty, které stanoví oddaní vaiṣṇavové a vaiṣṇavská písma. To je podstata všeho.

Purport

Význam

One must have firm faith in the process of devotional service and the scriptures that support it. If one hears the activities of Śrī Caitanya Mahāprabhu with this faith, he can be freed from his envious position. Śrīmad-Bhāgavatam is meant for such nonenvious persons (nirmatsarāṇāṁ satām). In this age a person should not envy Śrī Caitanya Mahāprabhu’s movement but should chant the holy names of Hari and Kṛṣṇa, the mahā-mantra. That is the sum and substance of the eternal religion, known as sanātana-dharma. In this verse the word vaiṣṇava refers to a pure devotee and fully realized soul, and the word vaiṣṇava-śāstra refers to śruti, or the Vedas, which are called śabda-pramāṇa, the evidence of transcendental sound. One who strictly follows the Vedic literature and chants the holy name of the Supreme Personality of Godhead will actually be situated in the transcendental disciplic succession. Those who want to attain life’s ultimate goal must follow this principle. In Śrīmad-Bhāgavatam (11.19.17), it is said:

Člověk musí mít pevnou víru v proces oddané služby a písma, která ho podporují. Ten, kdo naslouchá o činnostech Śrī Caitanyi Mahāprabhua s touto vírou, se může zbavit závisti. Pro takové nezávistivé osoby (nirmatsarāṇāṁ satām) je určen Śrīmad-Bhāgavatam. V tomto věku by člověk neměl být závistivý vůči hnutí Śrī Caitanyi Mahāprabhua, ale měl by zpívat svatá jména Hari a Kṛṣṇa, neboli mahā-mantru. To je podstatou věčného náboženství, známého jako sanātana-dharma. Slovo vaiṣṇava v tomto verši poukazuje na čistého oddaného, plně realizovanou duši, a slovo vaiṣṇava-śāstra označuje śruti neboli Védy, které jsou označovány jako śabda-pramāṇa, důkaz v podobě transcendentálního zvuku. Přísní následovníci védské literatury, kteří zpívají svaté jméno Nejvyšší Osobnosti Božství, budou pravou součástí transcendentální učednické posloupnosti. Ti, kdo chtějí dosáhnout konečného cíle života, musí následovat tuto zásadu. Ve Śrīmad-Bhāgavatamu (11.19.17) se uvádí:

śrutiḥ pratyakṣam aitihyamanumānaṁ catuṣṭayam
pramāṇeṣv anavasthānād
vikalpāt sa virajyate
śrutiḥ pratyakṣam aitihyam
anumānaṁ catuṣṭayam
pramāṇeṣv anavasthānād
vikalpāt sa virajyate

“Vedic literature, direct perception, history and hypothesis are the four kinds of evidential proofs. Everyone should stick to these principles for the realization of the Absolute Truth.”

„Védská literatura, přímé vnímání, historie a hypotézy jsou čtyři druhy důkazů. Každý, kdo chce realizovat Absolutní Pravdu, by se měl držet těchto zásad.“