Skip to main content

Text 131

Text 131

Text

Verš

vraja-lokera bhāve yei karaye bhajana
sei jana pāya vraje vrajendra-nandana
vraja-lokera bhāve yei karaye bhajana
sei jana pāya vraje vrajendra-nandana

Synonyms

Synonyma

vraja-lokera — of the inhabitants of Vrajabhūmi; bhāve — in the ecstasy; yei — anyone who; karaye — does; bhajana — worship; sei jana — that person; pāya — attains; vraje — in Vraja; vrajendra-nandana — Lord Kṛṣṇa, the son of Mahārāja Nanda.

vraja-lokera — obyvatel Vrajabhūmi; bhāve — v extázi; yei — každý, kdo; karaye — provádí; bhajana — uctívání; sei jana — ten člověk; pāya — dosáhne; vraje — ve Vraji; vrajendra-nandana — Pána Śrī Kṛṣṇu, syna Mahārāje Nandy.

Translation

Překlad

“One who worships the Lord by following in the footsteps of the inhabitants of Vrajabhūmi attains Him in the transcendental planet of Vraja, where He is known as the son of Mahārāja Nanda.”

„Ten, kdo Pána uctívá následováním příkladu obyvatel Vrajabhūmi, Ho dosáhne na transcendentální planetě zvané Vraja, kde je známý jako syn Mahārāje Nandy.“

Purport

Význam

The inhabitants of Vrajabhūmi, or Goloka Vṛndāvana, know Kṛṣṇa as the son of Mahārāja Nanda. They do not accept Him as the Supreme Personality of Godhead, as people in general do. The Lord is the supreme maintainer of everyone and the chief personality among all personalities. In Vrajabhūmi Kṛṣṇa is certainly the central point of love, but no one knows Him there as the Supreme Personality of Godhead. Rather, a person may know Him as a friend, son, lover or master. In any case, the center is Kṛṣṇa. The inhabitants of Vrajabhūmi are related to the Lord in servitude, friendship, parental love and conjugal love. A person engaged in devotional service may accept any one of these transcendental relationships, which are known as mellows. When such a person reaches the perfectional stage, he returns home, back to Kṛṣṇa, in his pure spiritual identity.

Obyvatelé Vrajabhūmi neboli Goloky Vṛndāvanu znají Kṛṣṇu jako syna Mahārāje Nandy. Nepřijímají Ho za Nejvyšší Osobnost Božství jako obyčejní lidé. Pán je svrchovaným udržovatelem všech a nejpřednější ze všech osobností. Ve Vrajabhūmi je Kṛṣṇa nepochybně středem veškeré lásky, ale nikdo Ho tam nezná jako Nejvyšší Osobnost Božství. Spíše se k Němu vztahují jako k příteli, synovi, milenci nebo pánovi. Středem je však v každém případě Kṛṣṇa. Obyvatelé Vrajabhūmi mají s Pánem vztah v rámci služby, přátelství, rodičovské lásky a milostné lásky. Ten, kdo se věnuje oddané službě, může přijmout jakýkoliv z těchto transcendentálních vztahů, známých jako nálady. Když dosáhne stádia dokonalosti, vrátí se ve své čisté duchovní totožnosti domů, zpátky ke Kṛṣṇovi.