Skip to main content

Text 88

Text 88

Text

Verš

paripūrṇa-kṛṣṇa-prāpti ei ‘premā’ haite
ei premāra vaśa kṛṣṇa — kahe bhāgavate
paripūrṇa-kṛṣṇa-prāpti ei ‘premā’ haite
ei premāra vaśa kṛṣṇa — kahe bhāgavate

Synonyms

Synonyma

paripūrṇa — completely full; kṛṣṇa-prāpti — achievement of the lotus feet of Lord Kṛṣṇa; ei — this; premā — love of Godhead; haite — from; ei premāra — of this type of love of Godhead; vaśa — under the control; kṛṣṇa — Lord Kṛṣṇa; kahe — it is said; bhāgavate — in Śrīmad-Bhāgavatam.

paripūrṇa — naprosté; kṛṣṇa-prāpti — dosažení lotosových nohou Pána Kṛṣṇy; ei — tato; premā — láska k Bohu; haite — z; ei premāra — tohoto druhu lásky k Bohu; vaśa — pod dohledem; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; kahe — je řečeno; bhāgavate — ve Śrīmad-Bhāgavatamu.

Translation

Překlad

“Complete attainment of the lotus feet of Lord Kṛṣṇa is made possible by love of Godhead, specifically mādhurya-rasa, or conjugal love. Lord Kṛṣṇa is indeed captivated by this standard of love. This is stated in Śrīmad-Bhāgavatam.

„Naprosté dosažení lotosových nohou Pána Kṛṣṇy je možné skrze lásku k Bohu, a to zvláště skrze mādhurya-rasu neboli milostnou lásku. Pán Kṛṣṇa je touto láskou doslova unesen. To je výrok Śrīmad-Bhāgavatamu.“

Purport

Význam

To explain the topmost quality of conjugal love, Śrīla Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī gives the example of the material elements — sky, air, fire, water and earth. In the sky (space) there is the quality of sound. Similarly, in air there are the qualities of sound and touch. In fire, there are three qualities — sound, touch and form. In water there are four qualities — sound, touch, form and taste. Finally, in earth there are all five qualities — sound, touch, form, taste and also smell. Now, one can see that the quality of the sky is in all — namely in air, fire, water and earth. In earth we can find all the qualities of material nature. The same can be applied to the rasa known as mādhurya-rasa, or conjugal love. In conjugal love there are the qualities of neutrality, servitorship, fraternity and parental affection, as well as those of conjugal love itself. The conclusion is that through conjugal love the Lord is completely satisfied.

Pro vysvětlení nejvyšší kvality milostné lásky uvádí Śrīla Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī příklad hmotných prvků: prostoru, vzduchu, ohně, vody a země. V prostoru se nachází zvuk. Ve vzduchu zvuk a dotek. V ohni jsou tři vlastnosti: zvuk, dotek a podoba. Ve vodě jsou čtyři: zvuk, dotek, podoba a chuť, a v zemi se nachází všech pět vlastností, a to znamená zvuk, dotek, podoba, chuť a vůně. Lze vidět, že vlastnost prostoru je obsažená i ve všech ostatních prvcích, neboli ve vzduchu, ohni, vodě i zemi. V zemi nacházíme všechny vlastnosti hmotné přírody. To samé lze říci ve vztahu k mādhurya-rase neboli milostné lásce. V ní jsou zahrnuté vlastnosti neutrality, služebnictví, přátelství, rodičovství i samotné milostné lásky. Závěr je, že milostná láska Pána zcela uspokojuje.

Conjugal love (mādhurya-rasa) is also known as śṛṅgāra-rasa. It is the conclusion of Śrīmad-Bhāgavatam that in the complete combination of loving service to the Lord — namely in conjugal love — the Supreme Lord fully agrees to be under the control of the devotee. The highest form of conjugal love is represented by Śrīmatī Rādhārāṇī; therefore in the pastimes of Rādhā and Kṛṣṇa we can see that Kṛṣṇa is always subjugated by Śrīmatī Rādhārāṇī’s influence.

Milostná láska (mādhurya-rasa) je také známá jako śṛṅgāra-rasa. Závěr Śrīmad-Bhāgavatamu je takový, že ve vztahu milostné lásky, který je úplnou kombinací láskyplné služby Pánu, se Nejvyšší Pán nechá oddaným ovládat. Nejvyšší podobu milostné lásky představuje Śrīmatī Rādhārāṇī; proto v zábavách Rādhy a Kṛṣṇy vidíme, že Kṛṣṇa vždy podléhá vlivu Śrīmatī Rādhārāṇī.