Skip to main content

Text 310

Text 310

Text

Verš

śrī-caitanya-nityānanda-advaita-caraṇa
yāṅhāra sarvasva, tāṅre mile ei dhana
śrī-caitanya-nityānanda-advaita-caraṇa
yāṅhāra sarvasva, tāṅre mile ei dhana

Synonyms

Synonyma

śrī-caitanya — of Lord Śrī Caitanya Mahāprabhu; nityānanda — of Lord Nityānanda; advaita-caraṇa — and the lotus feet of Śrī Advaita Prabhu; yāṅhāra sarva-sva — whose everything; tāṅre — him; mile — meets; ei — this; dhana — treasure.

śrī-caitanya — Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; nityānanda — Pána Śrī Nityānandy; advaita — a Śrī Advaity Prabhua; caraṇa — lotosové nohy; yāṅhāra sarva-sva — pro něhož jsou vším; tāṅre — jeho; mile — potká; ei — tento; dhana — poklad.

Translation

Překlad

He who has accepted as everything the lotus feet of Śrī Caitanya Mahāprabhu, Nityānanda Prabhu and Advaita Prabhu can attain this transcendental treasure.

Ten, pro něhož se lotosové nohy Śrī Caitanyi Mahāprabhua, Nityānandy Prabhua a Advaity Prabhua staly vším, může tento transcendentální poklad získat.

Purport

Význam

Śrī Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura says that Kṛṣṇa is obtainable for the faithful, but for those who are accustomed to argue, Kṛṣṇa is far, far away. Similarly, these talks between Rāmānanda Rāya and Śrī Caitanya Mahāprabhu can be understood by a person who has firm faith. Those who are not in the disciplic succession, the asauta-panthīs, cannot have faith in these talks. They are always doubting and engaging in mental concoctions. These talks cannot be understood by such whimsical people. Transcendental topics remain far, far away from those engaged in mundane arguments. In this regard, the Vedic mantras in the Kaṭha Upaniṣad (1.2.9) state, naiṣā tarkeṇa matir āpaneyā proktānyenaiva su-jñānāya preṣṭha. According to the Muṇḍaka Upaniṣad (3.2.3):

Śrī Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura říká, že Kṛṣṇy mohou dosáhnout ti, kdo mají víru, ale pro ty, kdo jsou zvyklí argumentovat, zůstane Kṛṣṇa nesmírně vzdálený. Také tyto rozhovory mezi Rāmānandou Rāyem a Śrī Caitanyou Mahāprabhuem může pochopit ten, kdo má pevnou víru. Ti, kdo nepatří k učednické posloupnosti, aśrauta-panthī, nemohou mít v tyto rozhovory víru. Neustále pochybují a zabývají se mentálními výmysly. Takoví náladoví lidé nemohou tyto rozhovory pochopit. Těm, kdo se zabývají světskými argumenty, zůstávají transcendentální témata na hony vzdálená. Védské mantry Kaṭha Upaniṣady (1.2.9) v tomto ohledu uvádějí: naiṣā tarkeṇa matir āpaneyā proktānyenaiva su-jñānāya preṣṭha. Podle Muṇḍaka Upaniṣady (3.2.3):

nāyam ātmā pravacanena labhyo
na medhayā na bahunā śrutena
yam evaiṣa vṛṇute tena labhyas
tasyaiṣa ātmā vivṛṇute tanūṁ svām
nāyam ātmā pravacanena labhyo
na medhayā na bahunā śrutena
yam evaiṣa vṛṇute tena labhyas
tasyaiṣa ātmā vivṛṇute tanūṁ svām

And according to the Brahma-sūtra (2.1.11), tarkāpratiṣṭhānāt.

A Brahma-sūtra (2.1.11) uvádí: tarkāpratiṣṭhānāt.

All Vedic literatures declare that transcendental subjects cannot be understood simply by argument or logic. Spiritual matters are far above experimental knowledge. Only by Kṛṣṇa’s mercy can one who is interested in His transcendental loving affairs understand them. If one tries to understand these transcendental topics simply by using one’s material brain substance, the attempt will be futile. Whether one is a prākṛta-sahajiyā or a mundane opportunist or scholar, one’s labor to understand these topics by mundane means will ultimately be frustrated. One therefore has to give up all mundane attempts and try to become a pure devotee of Lord Viṣṇu. When a devotee follows the regulative principles, the truth of these talks will be revealed to him. This is confirmed in the Bhakti-rasāmṛta-sindhu (1.2.234):

Veškerá védská literatura prohlašuje, že transcendentálním tématům nelze porozumět pouze argumenty a logikou. Duchovní témata dalece přesahují experimentální poznání. Jedině milostí Kṛṣṇy může ten, kdo se o ně opravdu zajímá, pochopit Jeho transcendentální milostné zábavy. Pokud se někdo snaží těmto transcendentálním tématům porozumět pouze svou mozkovou hmotou, jeho snaha bude marná, bez ohledu na to, zda se jedná o prākṛta-sahajiyu, světského oportunistu nebo učence. Jeho snaha pochopit tato témata hmotnými prostředky nakonec vyzní naprázdno. Je tedy třeba zanechat všech světských snah a snažit se stát čistým oddaným Pána Viṣṇua. Oddanému, který následuje usměrňující zásady, bude pravda o těchto rozhovorech vyjevena. To potvrzuje Bhakti-rasāmṛta-sindhu (1.2.234):

ataḥ śrī-kṛṣṇa-nāmādina bhaved grāhyam indriyaiḥ
sevonmukhe hi jihvādau
svayam eva sphuraty adaḥ
ataḥ śrī-kṛṣṇa-nāmādi
na bhaved grāhyam indriyaiḥ
sevonmukhe hi jihvādau
svayam eva sphuraty adaḥ

One cannot understand the Lord’s holy name, pastimes, form, qualities or entourage with one’s blunt material senses. However, when the senses are purified by the constant rendering of service, the spiritual truth of the pastimes of Rādhā and Kṛṣṇa is revealed. As confirmed in the Muṇḍaka Upaniṣad, yam evaiṣa vṛṇute tena labhyas. Only one who is favored by the Supreme Personality of Godhead can understand the transcendental features of Śrī Caitanya Mahāprabhu.

Pánovo svaté jméno, zábavy, podobu, vlastnosti nebo doprovod nemůže nikdo poznat svými tupými hmotnými smysly. Jsou-li však smysly očištěné neustálou službou, duchovní pravda o zábavách Rādhy a Kṛṣṇy se vyjeví. To je potvrzeno v Muṇḍaka Upaniṣadě: yam evaiṣa vṛṇute tena labhyas. Transcendentálním rysům Śrī Caitanyi Mahāprabhua může porozumět jedině ten, kdo si získal přízeň Nejvyšší Osobnosti Božství.