Skip to main content

Text 289

Text 289

Text

Verš

tomāra ṭhāñi āmāra kichu gupta nāhi karma
lukāile prema-bale jāna sarva-marma
tomāra ṭhāñi āmāra kichu gupta nāhi karma
lukāile prema-bale jāna sarva-marma

Synonyms

Synonyma

tomāra ṭhāñi — before you; āmāra — My; kichu — anything; gupta — hidden; nāhi — is not; karma — action; lukāile — even if I conceal; prema-bale — by the force of your love; jāna — you know; sarva-marma — everything in detail.

tomāra ṭhāñi — před tebou; āmāra — Moje; kichu — cokoliv; gupta — skrytého; nāhi — není; karma — činnost; lukāile — i když skryji; prema-bale — mocí tvé lásky; jāna — znáš; sarva-marma — všechny podrobnosti.

Translation

Překlad

Lord Caitanya Mahāprabhu then admitted to His pure devotee, Rāmānanda Rāya, “Now there is no confidential activity unknown to you. Even though I try to conceal My activities, you can understand everything in detail by virtue of your advanced love for Me.”

Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu potom svému čistému oddanému, Rāmānandovi Rāyovi, přiznal: „Nyní už není žádná důvěrná činnost, kterou bys neznal. I když se své činnosti snažím skrýt, ty díky své pokročilé lásce ke Mně všemu dopodrobna rozumíš.“