Skip to main content

Text 276

Text 276

Text

Verš

vana-latās tarava ātmani viṣṇuṁ
vyañjayantya iva puṣpa-phalāḍhyāḥ
praṇata-bhāra-viṭapā madhu-dhārāḥ
prema-hṛṣṭa-tanavo vavṛṣuḥ sma
vana-latās tarava ātmani viṣṇuṁ
vyañjayantya iva puṣpa-phalāḍhyāḥ
praṇata-bhāra-viṭapā madhu-dhārāḥ
prema-hṛṣṭa-tanavo vavṛṣuḥ sma

Synonyms

Synonyma

vana-latāḥ — the herbs and plants; taravaḥ — the trees; ātmani — in the Supreme Soul; viṣṇum — the Supreme Personality of Godhead; vyañjayantyaḥ — manifesting; iva — like; puṣpa-phala-āḍhyāḥ — filled with luxuriant fruits and flowers; praṇata-bhāra — bowed down because of loads; viṭapāḥ — the trees; madhu-dhārāḥ — showers of honey; prema-hṛṣṭa — inspired by love of Godhead; tanavaḥ — whose bodies; vavṛṣuḥ — constantly rained; sma — certainly.

vana-latāḥ — byliny a rostliny; taravaḥ — stromy; ātmani — v Nejvyšší Duši; viṣṇum — Nejvyšší Osobnosti Božství; vyañjayantyaḥ — projevující se; iva — jako; puṣpa-phala-āḍhyāḥ — plné ovoce a květů; praṇata-bhāra — přetížené se ohýbaly; viṭapāḥ — stromy; madhu-dhārāḥ — spršky medu; prema-hṛṣṭa — inspirované láskou k Bohu; tanavaḥ — jejichž těla; vavṛṣuḥ — neustále sesílaly; sma — zajisté.

Translation

Překlad

“ ‘The plants, creepers and trees were full of fruits and flowers due to ecstatic love of Kṛṣṇa. Indeed, being so full, they were bowing down. They were inspired by such deep love for Kṛṣṇa that they were constantly pouring showers of honey. In this way the gopīs saw all the forests of Vṛndāvana.’ ”

„,Byliny, popínavé rostliny i stromy byly z extatické lásky ke Śrī Kṛṣṇovi plné ovoce a květů, až se přetížené klaněly k zemi. Byly inspirované tak hlubokou láskou ke Kṛṣṇovi, že neustále ronily proudy medu. Tak viděly gopī všechny vrindávanské lesy.̀“

Purport

Význam

This verse (Bhāg. 10.35.9) is one of the songs the gopīs sang during Kṛṣṇa’s absence. In Kṛṣṇa’s absence the gopīs were always absorbed in thought of Him. Similarly, the mahā-bhāgavata, the advanced devotee, sees everything as potentially serving the Lord. Śrīla Rūpa Gosvāmī states:

Tento verš (Śrīmad-Bhāgavatam 10.35.9) je jednou z písní, které gopī zpívaly v Kṛṣṇově nepřítomnosti. Vždy, když byl Kṛṣṇa nepřítomný, byly gopī pohroužené v myšlenkách na Něho. Mahā-bhāgavata, pokročilý oddaný, podobně vidí, jak vše ve své podstatě slouží Pánu. Śrīla Rūpa Gosvāmī říká:

prāpañcikatayā buddhyāhari-sambandhi-vastunaḥ
mumukṣubhiḥ parityāgo
vairāgyaṁ phalgu kathyate
prāpañcikatayā buddhyā
hari-sambandhi-vastunaḥ
mumukṣubhiḥ parityāgo
vairāgyaṁ phalgu kathyate

(Bhakti-rasāmṛta-sindhu 1.2.126)

(Bhakti-rasāmṛta-sindhu 1.2.126)

The advanced devotee does not see anything as unconnected with Kṛṣṇa. Unlike the Māyāvādī philosophers, a devotee does not see the material world as false, because he knows that everything in the material world is connected to Kṛṣṇa. A devotee knows how to utilize everything in the service of the Lord, and this is characteristic of the mahā-bhāgavata. The gopīs saw the plants, creepers and forest trees loaded with fruits and flowers and ready to serve Kṛṣṇa. In this way they immediately remembered their worshipable Lord Śrī Kṛṣṇa. They did not simply see plants, creepers and trees the way a mundaner sees them.

Pokročilý oddaný nevidí nic odděleně od Kṛṣṇy. Na rozdíl od māyāvādských filosofů nevidí oddaný tento hmotný svět jako falešný, protože ví, že vše v hmotném světě je spojené s Kṛṣṇou. Ví, jak vše zapojit do služby Kṛṣṇovi, a to je charakteristickým znakem mahā-bhāgavaty. Gopī viděly, jak jsou popínavé i jiné rostliny a stromy přetížené ovocem a květy, připravené sloužit Kṛṣṇovi, a tak si okamžitě vzpomněly na svého uctívaného Pána Śrī Kṛṣṇu. Neviděly jenom byliny, rostliny a stromy, jak je vidí obyčejný materialista.