Skip to main content

Text 275

Text 275

Text

Verš

sarva-bhūteṣu yaḥ paśyed
bhagavad-bhāvam ātmanaḥ
bhūtāni bhagavaty ātmany
eṣa bhāgavatottamaḥ
sarva-bhūteṣu yaḥ paśyed
bhagavad-bhāvam ātmanaḥ
bhūtāni bhagavaty ātmany
eṣa bhāgavatottamaḥ

Synonyms

Synonyma

sarva-bhūteṣu — in all objects (in matter, spirit and combinations of matter and spirit); yaḥ — anyone who; paśyet — sees; bhagavat-bhāvam — the ability to be engaged in the service of the Lord; ātmanaḥ — of the supreme spirit soul or the Transcendence beyond the material conception of life; bhūtāni — all beings; bhagavati — in the Supreme Personality of Godhead; ātmani — the basic principle of all existence; eṣaḥ — this; bhāgavata-uttamaḥ — a person advanced in devotional service.

sarva-bhūteṣu — ve všech předmětech (ve hmotě, v duchovní energii i v jejich spojení); yaḥ — každý, kdo; paśyet — vidí; bhagavat-bhāvam — schopnost zapojit se do služby Pánu; ātmanaḥ — nejvyšší duše neboli Transcendence mimo hmotné pojetí života; bhūtāni — všechny bytosti; bhagavati — v Nejvyšší Osobnosti Božství; ātmani — základní princip veškeré existence; eṣaḥ — toto; bhāgavata-uttamaḥ — osoba pokročilá v oddané službě.

Translation

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu continued, “ ‘A person advanced in devotional service sees within everything the soul of souls, the Supreme Personality of Godhead, Śrī Kṛṣṇa. Consequently he always sees the form of the Supreme Personality of Godhead as the cause of all causes and understands that all things are situated in Him.’

Śrī Caitanya Mahāprabhu pokračoval: „,Ten, kdo je pokročilý v oddané službě, vidí ve všem duši všech duší, Nejvyšší Osobnost Božství, Śrī Kṛṣṇu, a následkem toho vždy vidí podobu Nejvyššího Pána jako příčinu všech příčin a chápe, že vše se nachází v Něm.̀“