Skip to main content

Text 274

Text 274

Text

Verš

sthāvara-jaṅgama dekhe, nā dekhe tāra mūrti
sarvatra haya nija iṣṭa-deva-sphūrti
sthāvara-jaṅgama dekhe, nā dekhe tāra mūrti
sarvatra haya nija iṣṭa-deva-sphūrti

Synonyms

Synonyma

sthāvara-jaṅgama — movable and inert; dekhe — he sees; — not; dekhe — sees; tāra — its; mūrti — form; sarvatra — everywhere; haya — there is; nija — his own; iṣṭa-deva — worshipable Lord; sphūrti — manifestation.

sthāvara-jaṅgama — pohyblivé i nehybné; dekhe — vidí; — ne; dekhe — vidí; tāra — toho; mūrti — podobu; sarvatra — všude; haya — je; nija — jeho; iṣṭa-deva — uctívaný Pán; sphūrti — projev.

Translation

Překlad

“The mahā-bhāgavata, the advanced devotee, certainly sees everything mobile and immobile, but he does not exactly see their forms. Rather, everywhere he immediately sees manifest the form of the Supreme Lord.”

„Mahā-bhāgavata, pokročilý oddaný, samozřejmě vidí vše pohyblivé i nehybné, ale nevidí přímo podoby těchto objektů. Spíše všude okamžitě vidí projevenou podobu Nejvyššího Pána.“

Purport

Význam

Due to his deep ecstatic love for Kṛṣṇa, the mahā-bhāgavata sees Kṛṣṇa everywhere and nothing else. This is confirmed in the Brahma-saṁhitā (5.38): premāñjana-cchurita-bhakti-vilocanena santaḥ sadaiva hṛdayeṣu vilokayanti.

Mahā-bhāgavata vidí díky své hluboké extatické lásce ke Śrī Kṛṣṇovi všude pouze Kṛṣṇu a nic jiného. To je potvrzeno v Brahma-saṁhitě (5.38): premāñjana-cchurita-bhakti-vilocanena santaḥ sadaiva hṛdayeṣu vilokayanti.

As soon as a devotee sees something — be it movable or inert — he immediately remembers Kṛṣṇa. An advanced devotee is advanced in knowledge. This knowledge is very natural to a devotee, for he has already read in the Bhagavad-gītā how to awaken Kṛṣṇa consciousness. According to Lord Kṛṣṇa in the Bhagavad-gītā (7.8):

Jakmile oddaný něco vidí, ať pohyblivého či nehybného, okamžitě si vzpomene na Kṛṣṇu. Pokročilý oddaný má pokročilé poznání. Toto poznání je pro oddaného zcela přirozené, protože v Bhagavad-gītě četl, jak probouzet vědomí Kṛṣṇy. Pán Kṛṣṇa v Bhagavad-gītě (7.8) říká:

raso ’ham apsu kaunteyaprabhāsmi śaśi-sūryayoḥ
praṇavaḥ sarva-vedeṣu
śabdaḥ khe pauruṣaṁ nṛṣu
raso 'ham apsu kaunteya
prabhāsmi śaśi-sūryayoḥ
praṇavaḥ sarva-vedeṣu
śabdaḥ khe pauruṣaṁ nṛṣu

“O son of Kuntī [Arjuna], I am the taste of water, the light of the sun and the moon, the syllable oṁ in the Vedic mantras; I am the sound in ether and ability in man.”

„Ó synu Kuntī (Arjuno), jsem chuť vody, světlo slunce a měsíce, slabika oṁ ve védských mantrách, zvuk v éteru a schopnost v člověku.“

Thus when a devotee drinks water or any other liquid, he immediately remembers Kṛṣṇa. For a devotee there is no difficulty in awakening Kṛṣṇa consciousness twenty-four hours a day. Caitanya Mahāprabhu therefore says here:

Jakmile tedy oddaný pije vodu nebo jakoukoliv jinou tekutinu, okamžitě si vzpomene na Kṛṣṇu. Pro oddaného na tom není nic těžkého probouzet vědomí Kṛṣṇy dvacet čtyři hodin denně. Proto zde Caitanya Mahāprabhu říká:

sthāvara jaṅgama dekhe nā dekhe tāra mūrti
sarvatra haya nija iṣṭa-deva-sphūrti
sthāvara jaṅgama dekhe nā dekhe tāra mūrti
sarvatra haya nija iṣṭa-deva-sphūrti

A saintly person, an advanced devotee, sees Kṛṣṇa twenty-four hours a day and nothing else. As far as movable and inert things are concerned, a devotee sees them all as transformations of Kṛṣṇa’s energy. As Lord Kṛṣṇa states in the Bhagavad-gītā (7.4):

Svatá osoba, pokročilý oddaný, vidí dvacet čtyři hodin denně Kṛṣṇu a nic jiného. Co se týče pohyblivých a nehybných věcí, oddaný je všechny vidí jako proměny Kṛṣṇovy energie. V Bhagavad-gītě (7.4) Pán Kṛṣṇa říká:

bhūmir āpo ’nalo vāyuḥkhaṁ mano buddhir eva ca
ahaṅkāra itīyaṁ me
bhinnā prakṛtir aṣṭadhā
bhūmir āpo 'nalo vāyuḥ
khaṁ mano buddhir eva ca
ahaṅkāra itīyaṁ me
bhinnā prakṛtir aṣṭadhā

“Earth, water, fire, air, ether, mind, intelligence and false ego — all together these eight constitute My separated material energies.”

„Země, voda, oheň, vzduch, éter, mysl, inteligence a falešné ego – všech těchto osm prvků dohromady tvoří Mé oddělené energie.“

Actually nothing is separate from Kṛṣṇa. When a devotee sees a tree, he knows that the tree is a combination of two energies — material and spiritual. The inferior energy, which is material, forms the body of the tree; however, within the tree is the living entity, the spiritual spark, which is part and parcel of Kṛṣṇa. This is the superior energy of Kṛṣṇa within this world. Whatever living thing we see is simply a combination of these two energies. When an advanced devotee thinks of these energies, he immediately understands that they are manifestations of the Supreme Lord. As soon as we see the sun rise in the morning, we arise and set about doing our morning duties. Similarly, as soon as a devotee sees the energy of the Lord, he immediately remembers Lord Śrī Kṛṣṇa. This is explained in this verse: sarvatra haya nija iṣṭa-deva-sphūrti.

Nic není ve skutečnosti od Kṛṣṇy oddělené. Když oddaný vidí strom, ví, že je to spojení dvou energií: hmotné a duchovní. Nižší, hmotná energie tvoří tělo stromu, ale uvnitř stromu přebývá živá bytost, duchovní jiskra, která je nedílnou částí Kṛṣṇy. Ta je Kṛṣṇovou vyšší energií v tomto světě. Vše živé, co vidíme, je spojením těchto dvou energií. Když pokročilý oddaný myslí na tyto energie, je si vědom toho, že se jedná o projevy Nejvyššího Pána. Jakmile ráno vidíme vycházet slunce, vstaneme a jdeme vykonat své ranní povinnosti. Stejně tak oddaný, jakmile vidí Pánovu energii, si okamžitě vzpomene na Pána Śrī Kṛṣṇu. To je vysvětleno v tomto verši: sarvatra haya nija iṣṭa-deva-sphūrti.

A devotee who has purified his existence through devotional service sees only Kṛṣṇa in every step of life. This is also explained in the next verse, which is a quotation from Śrīmad-Bhāgavatam (11.2.45).

Oddaný, který se očistil oddanou službou, ve svém životě na každém kroku vidí pouze Kṛṣṇu. To je také vysvětleno v dalším verši, citovaném ze Śrīmad-Bhāgavatamu (11.2.45).