Skip to main content

Texts 144-145

Text 144-145

Text

Verš

bahu stuti kari’ kahe, — śuna, dayā-maya
jīve ei guṇa nāhi, tomāte ei haya
bahu stuti kari’ kahe, — śuna, dayā-maya
jīve ei guṇa nāhi, tomāte ei haya
more dekhi’ mora gandhe palāya pāmara
hena-more sparśa’ tumi, — svatantra īśvara
more dekhi’ mora gandhe palāya pāmara
hena-more sparśa’ tumi, — svatantra īśvara

Synonyms

Synonyma

bahu — many; stuti — prayers; kari’ — presenting; kahe — says; śuna — kindly hear; dayā-maya — O greatly merciful Lord; jīve — in the living entity; ei — this; guṇa — quality; nāhi — there is not; tomāte — in You; ei — this; haya — is; more dekhi’ — by seeing me; mora gandhe — from smelling my body; palāya — runs away; pāmara — even a sinful man; hena-more — such a person as me; sparśa’ — touch; tumi — You; svatantra — fully independent; īśvara — the Supreme Personality of Godhead.

bahu — mnoho; stuti — modliteb; kari' — přednášející; kahe — říká; śuna — prosím slyš; dayā-maya — ó nesmírně milostivý Pane; jīve — v živé bytosti; ei — tato; guṇa — vlastnost; nāhi — není; tomāte — v Tobě; ei — toto; haya — je; more dekhi' — když mě vidí; mora gandhe — zápach z mého těla; palāya — uteče; pāmara — dokonce i hříšník; hena-more — takového člověka, jako jsem já; sparśa' — dotýkáš se; tumi — Ty; svatantra — zcela nezávislý; īśvara — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství.

Translation

Překlad

The brāhmaṇa Vāsudeva continued, “O my merciful Lord, such mercy is not possible for ordinary living entities. Such mercy can be found only in You. Upon seeing me, even a sinful person goes away due to my bad bodily odor. Yet You have touched me. Such is the independent behavior of the Supreme Personality of Godhead.”

Brāhmaṇa Vāsudeva pokračoval: „Ó můj milostivý Pane, obyčejné živé bytosti nemohou být takto milostivé. Taková milost se dá najít pouze u Tebe. Dokonce i hříšník, když mě spatří, se mi kvůli mému tělesnému zápachu vyhne, ale Ty ses mě přesto dotkl. Takové je nezávislé chování Nejvyšší Osobnosti Božství.“