Skip to main content

Text 130

Text 130

Text

Verš

ei mata yāṅra ghare kare prabhu bhikṣā
sei aiche kahe, tāṅre karāya ei śikṣā
ei mata yāṅra ghare kare prabhu bhikṣā
sei aiche kahe, tāṅre karāya ei śikṣā

Synonyms

Synonyma

ei mata — in this way; yāṅra — of whom; ghare — at the home; kare — does; prabhu — Lord Śrī Caitanya Mahāprabhu; bhikṣā — accepting prasādam; sei — that man; aiche — similarly; kahe — says; tāṅre — unto him; karāya — does; ei — this; śikṣā — enlightenment.

ei mata — takto; yāṅra — koho; ghare — v domě; kare — činí; prabhu — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; bhikṣā — přijímání prasādam; sei — ten; aiche — podobně; kahe — říká; tāṅre — jemu; karāya — činí; ei — toto; śikṣā — osvícení.

Translation

Překlad

At whosever house Śrī Caitanya accepted His alms by taking prasādam, He would convert the dwellers to His saṅkīrtana movement and advise them just as He advised the brāhmaṇa named Kūrma.

Vždy, když Śrī Caitanya přijímal v něčím domě almužnu v podobě prasādam, získal všechny, kdo tam bydleli, pro své saṅkīrtanové hnutí a dal jim stejné pokyny jako brāhmaṇovi Kūrmovi.

Purport

Význam

The cult of Śrī Caitanya Mahāprabhu is explained here very nicely. One who surrenders to Him and is ready to follow Him with heart and soul does not need to change his location. Nor is it necessary for one to change his status. One may remain a householder, a medical practitioner, an engineer or whatever. It doesn’t matter. One only has to follow the instruction of Śrī Caitanya Mahāprabhu, chant the Hare Kṛṣṇa mahā-mantra and instruct relatives and friends in the teachings of the Bhagavad-gītā and Śrīmad-Bhāgavatam. One has to learn humility and meekness at home, following the instructions of Śrī Caitanya Mahāprabhu, and in that way one’s life will be spiritually successful. One should not try to be an artificially advanced devotee, thinking, “I am a first-class devotee, so it is best not to accept any disciples.” Such thinking should be avoided. One has to become purified at home by chanting the Hare Kṛṣṇa mahā-mantra and preaching the principles enunciated by Śrī Caitanya Mahāprabhu. Thus one can become a spiritual master and be freed from the contamination of material life.

Zde je pěkně vysvětleno učení Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Ten, kdo se Mu odevzdá a je připraven Ho následovat celým svým srdcem, nepotřebuje měnit své bydliště nebo postavení. Může zůstat hospodářem, lékařem, inženýrem nebo čímkoliv jiným, to není podstatné. Musí pouze následovat pokyny Śrī Caitanyi Mahāprabhua, zpívat Hare Kṛṣṇa mahā-mantru a předávat svým příbuzným a přátelům pokyny Bhagavad-gīty a Śrīmad-Bhāgavatamu. Musí se doma učit pokoře podle pokynů Śrī Caitanyi Mahāprabhua, a tak bude jeho život duchovně úspěšný. Nikdo by se neměl snažit být uměle pokročilým oddaným a myslet si: „Já jsem prvotřídní oddaný, takže je nejlepší nepřijímat žádné žáky.“ Takovému uvažování bychom se měli vyhnout. Člověk se musí doma očistit zpíváním Hare Kṛṣṇa mahā-mantry a kázáním zásad, které stanovil Śrī Caitanya Mahāprabhu. Tak se může stát duchovním mistrem a zbavit se znečištění hmotného života.

There are many sahajiyās who decry the activities of the six Gosvāmīs — Śrīla Rūpa, Sanātana, Raghunātha dāsa, Bhaṭṭa Raghunātha, Jīva and Gopāla Bhaṭṭa Gosvāmīs — who are the personal associates of Śrī Caitanya Mahāprabhu and who enlightened society by writing books on devotional service. Similarly, Narottama dāsa Ṭhākura and other great ācāryas like Madhvācārya, Rāmānujācārya and others accepted many thousands of disciples to induce them to render devotional service. However, there is a class of sahajiyās who think that these activities are opposed to the principles of devotional service. Indeed, they consider such activities simply another phase of materialism. Thus opposing the principles of Śrī Caitanya Mahāprabhu, they commit offenses at His lotus feet. They should better consider His instructions and, instead of seeking to be considered humble and meek, should refrain from criticizing the followers of Śrī Caitanya Mahāprabhu who engage in preaching. To protect His preachers, Śrī Caitanya Mahāprabhu has given much clear advice in these verses of Śrī Caitanya-caritāmṛta.

Je mnoho sahajiyů, kteří kritizují činnosti šesti Gosvāmīch – Śrīly Rūpy, Sanātany, Raghunātha dāse, Raghunātha Bhaṭṭy, Jīvy a Gopāla Bhaṭṭy Gosvāmīho, kteří jsou osobními společníky Śrī Caitanyi Mahāprabhua a kteří osvítili společnost psaním knih o oddané službě. Podobně i Narottama dāsa Ṭhākura a další velcí ācāryové jako Madhvācārya, Rāmānujācārya a jiní přijímali tisíce žáků, aby je přivedli k oddané službě. Existuje však třída sahajiyů, kteří si myslí, že tyto činnosti jsou v rozporu se zásadami oddané služby. Ve skutečnosti je považují za pouhou další úroveň materialismu. Tak se staví proti zásadám Śrī Caitanyi Mahāprabhua, čímž se dopouštějí přestupků u Jeho lotosových nohou. Měli by raději uvážit Jeho pokyny a místo předstírané pokory by měli přestat kritizovat následovníky Śrī Caitanyi Mahāprabhua, kteří se věnují kázání. Śrī Caitanya Mahāprabhu v těchto verších Śrī Caitanya-caritāmṛty dává velmi jasné pokyny, aby ochránil své kazatele.