Skip to main content

Text 109

Text 109

Text

Verš

navadvīpe yei śakti nā kailā prakāśe
se śakti prakāśi’ nistārila dakṣiṇa-deśe
navadvīpe yei śakti nā kailā prakāśe
se śakti prakāśi’ nistārila dakṣiṇa-deśe

Synonyms

Synonyma

navadvīpe — at Navadvīpa; yei — that which; śakti — the potency; — not; kailā — did; prakāśe — manifestation; se — that; śakti — potency; prakāśi’ — manifesting; nistārila — delivered; dakṣiṇa-deśe — South India.

navadvīpe — v Navadvípu; yei — tu, kterou; śakti — sílu; — ne; kailā — učinil; prakāśe — projevení; se — tuto; śakti — moc; prakāśi' — projevující; nistārila — osvobodil; dakṣiṇa-deśe — jižní Indii.

Translation

Překlad

Lord Śrī Caitanya Mahāprabhu did not manifest His spiritual potencies at Navadvīpa, but He did manifest them in South India and liberated all the people there.

V Navadvípu Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu neprojevil své duchovní síly, ale projevil je v jižní Indii, kde osvobodil všechny lidi.

Purport

Význam

At that time there were many smārtas (nondevotee followers of Vedic rituals) at the holy place of Navadvīpa, which was also the birthplace of Lord Śrī Caitanya Mahāprabhu. Followers of the smṛti-śāstra are called smārtas. Most of them are nondevotees, and their main business is following the brahminical principles strictly. However, they are not enlightened in devotional service. In Navadvīpa all the learned scholars are followers of the smṛti-śāstra, and Lord Caitanya Mahāprabhu did not attempt to convert them. Therefore the author has remarked that the spiritual potency Lord Śrī Caitanya Mahāprabhu did not manifest at Navadvīpa was by His grace manifested in South India. Thus everyone there became a Vaiṣṇava. By this it is to be understood that people are really interested in preaching in a favorable situation. If the candidates for conversion are too disturbing, a preacher may not attempt to spread Kṛṣṇa consciousness amongst them. It is better to go where the situation is more favorable. This Kṛṣṇa consciousness movement was first attempted in India, but the people of India, being absorbed in political thoughts, did not take to it. They were entranced by the political leaders. We preferred, therefore, to come to the West, following the order of our spiritual master, and by the grace of Lord Caitanya Mahāprabhu this movement is becoming successful.

V té době žilo v posvátném Navadvípu, rodišti Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua, mnoho smārtů (neoddaných následovníků védských obřadů). Následovníci smṛti-śāster se nazývají smārtové. Většinou jsou to neoddaní a jejich hlavním zájmem je přísně dodržovat brāhmaṇské zásady. Oddanou službou však osvíceni nejsou. V Navadvípu jsou všichni učenci následovníky smṛti-śāster a Caitanya Mahāprabhu se je nesnažil změnit. Proto autor poznamenává, že duchovní síla, kterou Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu neprojevil v Navadvípu, se Jeho milostí projevila v jižní Indii. Každý se tam tak stal vaiṣṇavou. Z toho vyplývá, že lidé se zajímají o kázání za příznivých okolností. Pokud jsou lidé, které chceme změnit, příliš nepřízniví, kazatel se nemá snažit mezi nimi šířit vědomí Kṛṣṇy. Je lepší jít tam, kde je situace příznivější. Toto hnutí pro vědomí Kṛṣṇy jsme se nejdříve snažili prosadit v Indii, ale Indové byli příliš pohrouženi do politiky, a tak ho nepřijali. Byli nadšení z politických vůdců. Dali jsme proto přednost kázání na Západě, což byl pokyn našeho duchovního mistra, a milostí Pána Caitanyi Mahāprabhua začíná být toto hnutí úspěšné.