Skip to main content

Text 272

Text 272

Text

Verš

mukti pade yāṅra, sei ‘mukti-pada’ haya
kimvā navama padārtha ‘muktira’ samāśraya
mukti pade yāṅra, sei ‘mukti-pada’ haya
kimvā navama padārtha ‘muktira’ samāśraya

Synonyms

Synonyma

mukti — liberation; pade — at the lotus feet; yāṅra — of whom; sei — such a person; mukti-pada haya — is known as mukti-pada; kimvā — or; navama — ninth; pada-artha — subject matter; muktira — of liberation; samāśraya — shelter.

mukti — osvobození; pade — u lotosových nohou; yāṅra — jehož; sei — taková osoba; mukti-pada haya — je známá jako mukti-pada; kimvā — nebo; navama — deváté; pada-artha — téma; muktira — osvobození; samāśraya — útočiště.

Translation

Překlad

“All kinds of liberation exist under the feet of the Supreme Personality of Godhead; therefore He is known as mukti-pada. According to another meaning, mukti is the ninth subject, and the Supreme Personality of Godhead is the shelter of liberation.

„Všechny druhy osvobození se nacházejí u nohou Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství, který je proto známý jako mukti-pada. Další význam je, že osvobození je deváté téma a Nejvyšší Osobnost Božství je jeho útočištěm.“

Purport

Význam

Lord Śrī Kṛṣṇa is also known as Mukunda, or He who gives transcendental bliss by offering all kinds of mukti. Śrīmad-Bhāgavatam is divided into twelve cantos, and in the Ninth Canto different kinds of mukti are described. But the Tenth Canto is the actual center of all discussions of mukti because the Personality of Godhead Śrī Kṛṣṇa, who is the tenth subject discussed in Śrīmad-Bhāgavatam, is the exclusive subject of the Tenth Canto. Since all types of muktis reside at the lotus feet of Śrī Kṛṣṇa, He may be called mukti-pada.

Pán Śrī Kṛṣṇa je také známý jako Mukunda neboli ten, kdo udílí transcendentální blaženost skrze rozmanité druhy mukti. Śrīmad-Bhāgavatam je rozdělený do dvanácti zpěvů a v devátém jsou popsány různé druhy mukti. Skutečným středem všech pojednání o mukti je však desátý zpěv, protože jeho výhradním námětem je Osobnost Božství, Śrī Kṛṣṇa, jenž je desátým tématem, o kterém Śrīmad-Bhāgavatam pojednává. A protože všechny druhy osvobození sídlí u lotosových nohou Pána Śrī Kṛṣṇy, lze Ho nazvat mukti-pada.