Skip to main content

Text 267

Text 267

Text

Verš

‘sālokyādi’ cāri yadi haya sevā-dvāra
tabu kadācit bhakta kare aṅgīkāra
‘sālokyādi’ cāri yadi haya sevā-dvāra
tabu kadācit bhakta kare aṅgīkāra

Synonyms

Synonyma

sālokya-ādi — beginning with sālokya; cāri — four kinds of liberation; yadi — if; haya — are; sevā-dvāra — a means of rendering service to the Lord; tabu — still; kadācit — occasionally; bhakta — a pure devotee; kare — makes; aṅgīkāra — acceptance.

sālokya-ādi — počínaje osvobozením sālokya; cāri — čtyři druhy osvobození; yadi — jestliže; haya — jsou; sevā-dvāra — způsob, jak sloužit Pánu; tabu — přesto; kadācit — příležitostně; bhakta — čistý oddaný; kare — činí; aṅgīkāra — přijetí.

Translation

Překlad

“If there is a chance to serve the Supreme Personality of Godhead, a pure devotee sometimes accepts the sālokya, sārūpya, sāmīpya or sārṣṭi forms of liberation, but never sāyujya.

„Je-li možnost sloužit Nejvyšší Osobnosti Božství, čistý oddaný někdy přijme osvobození sālokya, sārūpya, sāmīpya nebo sārṣṭi, ale nikdy ne sāyujya.“