Skip to main content

Text 13

Text 13

Text

Verš

‘adhirūḍha bhāva’ yāṅra, tāṅra e vikāra
manuṣyera dehe dekhi, — baḍa camatkāra
‘adhirūḍha bhāva’ yāṅra, tāṅra e vikāra
manuṣyera dehe dekhi, — baḍa camatkāra

Synonyms

Synonyma

adhirūḍha bhāva — an ecstasy technically known as adhirūḍha; yāṅra — of whom; tāṅra — of Him; e — this; vikāra — transformation; manuṣyera — of a human being; dehe — in the body; dekhi — I see; baḍa camatkāra — very wonderful.

adhirūḍha bhāva — extáze odborně známá jako adhirūḍha; yāṅra — koho; tāṅra — Jeho; e — tato; vikāra — proměna; manuṣyera — lidské bytosti; dehe — v těle; dekhi — vidím; baḍa camatkāra — velice úžasná.

Translation

Překlad

Sārvabhauma Bhaṭṭācārya considered, “The uncommon ecstatic symptoms of adhirūḍha-bhāva are appearing in the body of Śrī Caitanya Mahāprabhu. This is very wonderful! How are they possible in the body of a human being?”

Sārvabhauma Bhaṭṭācārya uvažoval: „V těle Śrī Caitanyi Mahāprabhua se projevují neobvyklé extatické příznaky adhirūḍha-bhāvy. To je úžasné! Jak je možné, že se vyskytují v těle lidské bytosti?“

Purport

Význam

Adhirūḍha-bhāva, or adhirūḍha-mahābhāva, is explained in the Ujjvala-nīlamaṇi of Śrīla Rūpa Gosvāmī. Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura quotes Rūpa Gosvāmī as follows: “The loving propensity of the āśraya (devotee) toward the viṣaya (Lord) becomes so ecstatic that even after enjoying the company of the beloved, the devotee feels that his enjoyment is insufficient. At such a time, the lover sees the beloved in different ways. Such a development of ecstasy is called anurāga. When anurāga reaches its highest limit and becomes perceivable in the body, it is called bhāva. When the bodily symptoms are not very distinct, however, the emotional state is still called anurāga, not bhāva. When bhāva ecstasy is intensified, it is called mahā-bhāva. The symptoms of mahā-bhāva are visible only in the bodies of eternal associates like the gopīs.

Adhirūḍha-bhāvu neboli adhirūḍha-mahābhāvu vysvětluje Śrīla Rūpa Gosvāmī v Ujjvala-nīlamaṇi. Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura cituje Rūpu Gosvāmīho takto: „Schopnost āśrayi (oddaného) milovat viṣayu (Pána) může dospět do takové extáze, že dokonce i po užívání si společnosti milovaného má oddaný pocit, že jeho požitek je neúplný. Tehdy milovník vidí cíl své lásky různými způsoby. Takový rozvoj extáze se nazývá anurāga. Když anurāga dosáhne vrcholu a projeví se viditelně v těle, nazývá se bhāva. Pokud však tělesné projevy nejsou zcela zřetelné, nenazývá se tento emocionální stav bhāva, ale anurāga. Jakmile extáze bhāvy zesílí, nazývá se mahā-bhāva. Projevy mahā-bhāvy jsou viditelné pouze v tělech věčných společníků, jako jsou gopī.