Skip to main content

Text 120

Text 120

Text

Verš

vedānta paḍāite tabe ārambha karilā
sneha-bhakti kari’ kichu prabhure kahilā
vedānta paḍāite tabe ārambha karilā
sneha-bhakti kari’ kichu prabhure kahilā

Synonyms

Synonyma

vedānta — Vedānta philosophy; paḍāite — to instruct; tabe — then; ārambha — beginning; karilā — made; sneha — affection; bhakti — and devotion; kari’ — showing; kichu — something; prabhure — unto the Lord; kahilā — said.

vedānta — filosofii vedānty; paḍāite — učit; tabe — potom; ārambha — začátek; karilā — učinil; sneha — náklonnost; bhakti — a oddanost; kari' — projevující; kichu — něco; prabhure — Pánu; kahilā — řekl.

Translation

Překlad

He then began to instruct Lord Caitanya Mahāprabhu on Vedānta philosophy, and out of affection and devotion, he spoke to the Lord as follows.

Potom začal Pána Caitanyu Mahāprabhua učit vedāntskou filosofii a s náklonností a oddaností k Pánu promluvil následovně:

Purport

Význam

The Vedānta- or Brahma-sūtra, written by Śrīla Vyāsadeva, is a book studied by all advanced spiritual students, especially by the sannyāsīs of all religious communities (sampradāyas). The sannyāsīs must read the Vedānta-sūtra to establish their final conclusions concerning Vedic knowledge. Here, of course, the Vedānta mentioned is the commentary of Śaṅkarācārya, known as Śārīraka-bhāṣya. Sārvabhauma Bhaṭṭācārya intended to convert Caitanya Mahāprabhu, who was a Vaiṣṇava sannyāsī, into a Māyāvādī sannyāsī. He therefore made this arrangement to instruct Him in the Vedānta-sūtra according to the Śārīraka commentary of Śaṅkarācārya. All the sannyāsīs of the Śaṅkara-sampradāya enjoy seriously studying the Vedānta-sūtra with the Śārīraka-bhāṣya commentary. It is said, vedānta-vākyeṣu sadā ramantaḥ: “One should always enjoy the studies of the Vedānta-sūtra.

Vedānta- neboli Brahma-sūtra Śrīly Vyāsadevy je kniha, kterou studují všichni pokročilí studenti duchovní vědy a zvláště sannyāsī všech náboženských společenství (sampradāyí). Sannyāsī musí Vedānta-sūtru číst, aby byli schopni určit konečné závěry védského poznání. Vedānta, o které je zmínka zde, však znamená Śaṅkarācāryův komentář Śārīraka-bhāṣya. Sārvabhauma Bhaṭṭācārya chtěl z Caitanyi Mahāprabhua, který byl vaiṣṇavským sannyāsīm, udělat māyāvādského sannyāsīho. Připravil tedy tímto způsobem podmínky pro to, aby Ho mohl učit Vedānta-sūtru podle Śaṅkarācāryova komentáře Śārīraka. Všichni sannyāsī Śaṅkara-sampradāyi rádi s vážností studují Vedānta-sūtru s komentářem Śārīraka-bhāṣya. Je řečeno: vedānta-vākyeṣu sadā ramantaḥ – „Člověk by měl neustále radostně studovat Vedānta-sūtru.