Skip to main content

Text 84

Text 84

Text

Verš

sabe vasi’ krame krame bhojana karila
brāhmaṇa-brāhmaṇī-gaṇe āge khāoyāila
sabe vasi’ krame krame bhojana karila
brāhmaṇa-brāhmaṇī-gaṇe āge khāoyāila

Synonyms

Synonyma

sabe — all; vasi’ — sitting; krame krame — by and by; bhojana karila — honored prasādam and ate it; brāhmaṇa-brāhmaṇī-gaṇe — the brāhmaṇas and their wives; āge — first; khāoyāila — were fed.

sabe — všichni; vasi' — sedící; krame krame — postupně; bhojana karila — uctívali prasādam a jedli je; brāhmaṇa-brāhmaṇī-gaṇebrāhmaṇové se svými manželkami; āge — první; khāoyāila — dostali najíst.

Translation

Překlad

All the people gathered there sat down to honor the prasādam, and by and by they took food. All the brāhmaṇas and their wives were fed first.

Všichni, kdo tam byli, si sedli, aby uctili prasādam, a postupně začali jíst. Jako první byli obslouženi všichni brāhmaṇové se svými manželkami.

Purport

Význam

According to the varṇāśrama system, the brāhmaṇas are always honored first. Thus at the festival, the brāhmaṇas and their wives were first offered the remnants of food, and then the others (kṣatriyas, vaiśyas and śūdras). This has always been the system, and it is still prevalent in India, even though the caste brāhmaṇas are not qualified. The system is still current due to the varṇāśrama institutional rules and regulations.

Podle systému varṇāśramy jsou vždy brāhmaṇové uctěni jako první. Při této slavnosti proto bylo jídlo nabídnuto nejdříve brāhmaṇům a jejich manželkám a potom ostatním (kṣatriyům, vaiśyům a śūdrům). Tak tomu bylo vždy a v Indii je tomu tak dodnes, přestože kastovní brāhmaṇové už nejsou kvalifikovaní. Systém přetrvává díky varṇāśramským společenským pravidlům.