Skip to main content

Text 12

Text 12

Text

Verš

pathe baḍa baḍa dānī vighna nāhi kare
tā’ sabāre kṛpā kari’ āilā remuṇāre
pathe baḍa baḍa dānī vighna nāhi kare
tā’ sabāre kṛpā kari’ āilā remuṇāre

Synonyms

Synonyma

pathe — on the way; baḍa baḍa — big, big; dānī — toll or tax collector; vighna — hindrances; nāhi — not; kare — make; tā’ sabāre — to all of them; kṛpā kari’ — showing mercy; āilā — reached; remuṇāre — the village known as Remuṇā.

pathe — na cestě; baḍa baḍa — velmi velký; dānī — výběrčí poplatků; vighna — problémy; nāhi — ne; kare — dělají; tā' sabāre — všem; kṛpā kari' — prokazující milost; āilā — došel; remuṇāre — do vesnice zvané Remuna.

Translation

Překlad

There were many rivers on the way, and at each river there was a tax collector. The tax collectors did not hinder the Lord, however, and He showed them mercy. Finally He reached the village of Remuṇā.

Po cestě bylo mnoho řek a u všech stáli výběrčí poplatků. Pánovi však nedělali problémy a On jim prokazoval svou milost. Nakonec došel do vesnice Remuny.

Purport

Význam

There is a railway station named Baleśvara, and five miles to the west is the village of Remuṇā. The temple of Kṣīra-corā-gopīnātha still exists in this village, and within the temple the samādhi tomb of Rasikānanda Prabhu, the chief disciple of Śyāmānanda Gosvāmī, can still be found.

Osm kilometrů na západ od železniční stanice Baléšvar se nachází vesnice Remuna. Dodnes v ní stojí chrám Kṣīra-corā-gopīnātha se samādhi (hrobkou) Rasikānandy Prabhua, nejpřednějšího žáka Śyāmānandy Gosvāmīho.