Skip to main content

Text 203

Text 203

Text

Verš

ācāryera śraddhā-bhakti-gṛha-sampada-dhane
sakala saphala haila prabhura ārādhane
ācāryera śraddhā-bhakti-gṛha-sampada-dhane
sakala saphala haila prabhura ārādhane

Synonyms

Synonyma

ācāryera — of Advaita Ācārya; śraddhā — faith; bhakti — devotion; gṛha — home; sampada — opulence; dhane — the wealth; sakala — all; saphala — successful; haila — became; prabhura — of Lord Caitanya Mahāprabhu; ārādhane — in the worship.

ācāryera — Advaity Ācāryi; śraddhā — víra; bhakti — oddanost; gṛha — dům; sampada — majetek; dhane — bohatství; sakala — všechno; saphala — úspěšné; haila — stalo se; prabhura — Pána Caitanyi Mahāprabhua; ārādhane — uctíváním.

Translation

Překlad

In this way all the opulences of Advaita Ācārya — His faith, devotion, home, riches and everything else — were successfully utilized in the worship of Lord Caitanya Mahāprabhu.

Takto bylo veškeré bohatství Advaity Ācāryi – Jeho víra, oddanost, dům, majetek a vše ostatní – úspěšně použito při uctívání Pána Caitanyi Mahāprabhua.

Purport

Význam

Advaita Ācārya set an ideal example for all householder devotees in His reception of Lord Caitanya Mahāprabhu and His devotees and in His execution of a daily festival at His home. If one has the proper means and wealth, he should occasionally invite the devotees of Lord Caitanya who are engaged in preaching all over the world and hold a festival at home simply by distributing prasādam and talking about Kṛṣṇa during the day and holding congregational chanting for at least three hours in the evening. This procedure must be adopted in all centers of the Kṛṣṇa consciousness movement. Thus they will daily perform saṅkīrtana-yajña. In Śrīmad-Bhāgavatam (11.5.32) the daily performance of saṅkīrtana-yajña is recommended for this age (yajñaiḥ saṅkīrtana-prāyair yajanti hi su-medhasaḥ). One should worship Lord Caitanya Mahāprabhu and His four associates, the Pañca-tattva, by distributing prasādam and holding congregational chanting. Indeed, that yajña or sacrifice, is most recommended in this Age of Kali. In this age, other yajñas are not possible to perform, but this yajña can be performed everywhere and anywhere without difficulty.

Advaita Ācārya dal tím, jak přijal Pána Caitanyu Mahāprabhua a Jeho oddané a jak každý den pořádal ve svém domě slavnost, ideální příklad všem ženatým oddaným. Má-li člověk dostatek prostředků a bohatství, měl by občas pozvat oddané Pána Caitanyi zaměstnané kázáním po celém světě a uspořádat doma slavnost spočívající jednoduše v rozdávání prasādam, rozhovorech o Kṛṣṇovi během dne a večer by mělo probíhat alespoň tříhodinové společné zpívání. Tento postup musí přijmout všechna střediska hnutí pro vědomí Kṛṣṇy, a tak budou denně provádět saṅkīrtana-yajñu. Ve Śrīmad-Bhāgavatamu (11.5.32) se každodenní saṅkīrtana-yajña doporučuje pro tento věk (yajñaiḥ saṅkīrtana-prāyair yajanti hi su-medhasaḥ). Pána Caitanyu Mahāprabhua a Jeho čtyři společníky neboli Pañca-tattvu bychom měli uctívat rozdáváním prasādam a pořádáním společného zpívání. Tato yajña se pro současný věk Kali nejvíce doporučuje. Jiné yajñi v tomto věku není možné vykonávat, ale tuto yajñu může bez problému vykonávat kdokoliv a kdekoliv.