Skip to main content

Text 182

Text 182

Text

Verš

tāte ei yukti bhāla, mora mane laya
nīlācale rahe yadi, dui kārya haya
tāte ei yukti bhāla, mora mane laya
nīlācale rahe yadi, dui kārya haya

Synonyms

Synonyma

tāte — therefore; ei — this; yukti — consideration; bhāla — as good; mora — my; mane — mind; laya — takes; nīlācale — in Jagannātha Purī; rahe — He stays; yadi — if; dui — two; kārya — purposes; haya — are achieved.

tāte — proto; ei — tuto; yukti — úvahu; bhāla — za dobrou; mora — moje; mane — mysl; laya — považuje; nīlācale — v Džagannáth Purí; rahe — zůstane; yadi — jestliže; dui — oba; kārya — záměry; haya — budou splněny.

Translation

Překlad

Mother Śacī said, “This consideration is good. In my opinion, if Nimāi remains at Jagannātha Purī, He may not leave any one of us and at the same time can remain aloof as a sannyāsī. Thus both purposes are fulfilled.

Matka Śacī řekla: „To je správná úvaha. Myslím si, že když Nimāi zůstane v Džagannáth Purí, nikoho z nás neopustí a zároveň může jako sannyāsī žít stranou. Tak budou splněny oba záměry.“