Skip to main content

CC Madhya 25.176

Text

bāhu tuli’ prabhu kahe — bala ‘kṛṣṇa’ ‘hari’
daṇḍavat kare loke hari-dhvani kari’

Synonyms

bāhu tuli’ — raising His two arms; prabhu kahe — Śrī Caitanya Mahāprabhu says; bala — please say; kṛṣṇa hari — “Kṛṣṇa,” “Hari”; daṇḍavat kare — offer their respects; loke — the people; hari-dhvani kari’ — loudly chanting the name of Hari.

Translation

When Śrī Caitanya Mahāprabhu passed by the people, He would raise His arms and say, “Please chant Kṛṣṇa! Please chant Hari!” All the people received Him by chanting Hare Kṛṣṇa, and they offered their respects to Him by this chanting.