Skip to main content

Text 120

Text 120

Text

Verš

‘abhidheya’ sādhana-bhaktira śunaha vicāra
sarva-jana-deśa-kāla-daśāte vyāpti yāra
‘abhidheya’ sādhana-bhaktira śunaha vicāra
sarva-jana-deśa-kāla-daśāte vyāpti yāra

Synonyms

Synonyma

abhidheya — the means to obtain an end; sādhana-bhaktira — of the process of executing devotional service; śunaha vicāra — please hear the procedure; sarva — all; jana — people; deśa — countries; kāla — times; daśāte — and in circumstances; vyāpti yāra — which is all-pervasive.

abhidheya — způsob, jak dosáhnout cíle; sādhana-bhaktira — procesu oddané služby; śunaha vicāra — prosím slyš o postupu; sarva — všech; jana — lidí; deśa — zemí; kāla — dob; daśāte — a okolností; vyāpti yāra — jenž je všudypřítomný.

Translation

Překlad

“ ‘Now please hear from Me about the process of devotional service, which is applicable in any country, for any person, at all times and in all circumstances.

„  ,Nyní ode Mne poslouchej o procesu oddané služby, který je vhodný pro každou zemi, každého člověka, každou dobu a za každých okolností.̀  “

Purport

Význam

The cult of bhāgavata-dharma can be spread in all circumstances, among all people and in all countries. Many envious people accuse the Kṛṣṇa consciousness movement of spoiling the rigidity of so-called Hinduism. That is not actually the fact. Śrī Caitanya Mahāprabhu confirms that devotional service to the Lord — the cult of bhāgavata-dharma, which is now being spread as the Hare Kṛṣṇa movement — can be spread in every country, to every person, in any condition of life, and in all circumstances. Bhāgavata-dharma does not restrict pure devotees to the Hindu community. A pure devotee is above a brāhmaṇa; therefore it is not incompatible to offer the sacred thread to devotees in Europe, America, Australia, Japan, Canada, and so on. Sometimes these pure devotees, who have been accepted by Śrī Caitanya Mahāprabhu, are not allowed to enter certain temples in India. Also, some high-caste brāhmaṇas and gosvāmīs refuse to take prasādam in the temples of the International Society for Krishna Consciousness. Actually this is against the instruction of Śrī Caitanya Mahāprabhu. Devotees can come from any country, and they can belong to any creed or race. On the strength of this verse, those who are actually devotees and followers of Śrī Caitanya Mahāprabhu must accept devotees from all parts of the world as pure Vaiṣṇavas. They should be accepted not artificially but factually. One should see how they are advanced in Kṛṣṇa consciousness and how they are conducting Deity worship, saṅkīrtana and Ratha-yātrā. Considering all these points, the envious persons must henceforward refrain from their malicious atrocities.

Učení bhāgavata-dharmy lze šířit za všech okolností, mezi všemi lidmi a ve všech zemích. Mnoho závistivých lidí toto hnutí pro vědomí Kṛṣṇy obviňuje, že ničí nekompromisnost takzvaného hinduismu. To však není pravda. Śrī Caitanya Mahāprabhu potvrzuje, že oddaná služba Pánu – učení bhāgavata-dharmy, které se nyní šíří jako hnutí Hare Kṛṣṇa, – se může šířit v každé zemi, každé osobě, v každých životních podmínkách a v jakékoliv situaci. Bhāgavata-dharma neomezuje čisté oddané pouze na společnost hinduistů. A protože čistý oddaný stojí výše než brāhmaṇa, není nijak neslučitelné udílet posvátnou šňůru oddaným v Evropě, Americe, Austrálii, Japonsku, Kanadě a tak dále. Těmto čistým oddaným, které Śrī Caitanya Mahāprabhu uznává, není někdy v jistých chrámech v Indii dovolen vstup. Někteří brāhmaṇové a gosvāmī z vyšších kast také odmítají přijímat v chrámech Mezinárodní společnosti pro vědomí Kṛṣṇy prasādam. To je ve skutečnosti v rozporu s pokynem Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Oddaní mohou pocházet z jakékoliv země a patřit k jakémukoliv vyznání či rase. Na základě tohoto verše musí skuteční oddaní a následovníci Śrī Caitanyi Mahāprabhua uznat oddané ze všech částí světa jako čisté vaiṣṇavy, a to nejen navenek, ale skutečně. Je třeba vidět, jak jsou pokročilí ve vědomí Kṛṣṇy, jak provádějí uctívání Božstev, saṅkīrtan a Ratha-yātru. Závistiví lidé musí všechny tyto body vzít v úvahu a od nynějška přestat se svým zlomyslným, podlým jednáním.