Skip to main content

Text 334

Text 334

Text

Verš

pañca, ṣoḍaśa, pañcāśat upacāre arcana
pañca-kāla pūjā ārati, kṛṣṇera bhojana-śayana
pañca, ṣoḍaśa, pañcāśat upacāre arcana
pañca-kāla pūjā ārati, kṛṣṇera bhojana-śayana

Synonyms

Synonyma

pañca — five; ṣoḍaśa — sixteen; pañcāśat — fifty; upacāre — with ingredients; arcana — offering worship; pañca-kāla — five times; pūjā — worshiping; ārati — offering ārati; kṛṣṇera bhojana-śayana — in this way offering eatables to Kṛṣṇa and laying Him down to rest.

pañca — pět; ṣoḍaśa — šestnáct; pañcāśat — padesát; upacāre — s předměty; arcana — uctívání; pañca-kāla — pětkrát; pūjā — uctívání; ārati — provádění ārati; kṛṣṇera bhojana-śayana — takto obětovat Kṛṣṇovi pokrmy a ukládat Jej k odpočinku.

Translation

Překlad

“Also describe Deity worship, wherein one should offer food to Kṛṣṇa at least five times daily and in due time place Him on a bed. You should also describe the process for offering ārati and the worship of the Lord according to the list of five, sixteen or fifty ingredients.

„Popiš také uctívání Božstva, při kterém se alespoň pětkrát denně obětuje Kṛṣṇovi jídlo a v náležitou dobu je ukládán na své lůžko. Měl bys také vysvětlit, jak se provádí ārati a jak je Pán uctíván pěti, šestnácti či padesáti předměty.“

Purport

Význam

The five ingredients for Deity worship are (1) very good scents, (2) very good flowers, (3) incense, (4) a lamp and (5) something edible. As for ṣoḍaśopacāra, the sixteen ingredients, one should (1) provide a sitting place (āsana), (2) ask Kṛṣṇa to sit down, (3) offer arghya, (4) offer water to wash the legs, (5) wash the mouth, (6) offer madhu-parka, (7) offer water for washing the mouth, (8) bathe the Lord, (9) offer garments, (10) decorate the Lord’s body with ornaments, (11) offer sweet scents, (12) offer flowers with good fragrance, like the rose or campaka, (13) offer incense, (14) offer a lamp, (15) give good food, and (16) offer prayers.

Pět předmětů k uctívání Božstva jsou (1) velmi kvalitní voňavky, (2) velmi kvalitní květiny, (3) vonné tyčinky, (4) lampička a (5) něco k jídlu. Ṣoḍaśopacāra neboli šestnáct předmětů je: (1) nabídnout místo na sezení (āsan), (2) požádat Kṛṣṇu, aby si sedl, (3) nabídnout arghyu, (4) nabídnout vodu na umytí nohou, (5) vypláchnout ústa, (6) nabídnout madhu-parku, (7) nabídnout vodu k vypláchnutí úst, (8) vykoupat Pána, (9) dát Mu oblečení, (10) ozdobit Pánovo tělo ozdobami, (11) nabídnout sladké voňavky, (12) nabídnout pěkně vonící květiny, jako je růže nebo campaka, (13) nabídnout vonné tyčinky, (14) nabídnout lampičku, (15) nabídnout dobré jídlo a (16) přednést modlitby.

In the Hari-bhakti-vilāsa (eleventh vilāsa, verses 127-140) there is a vivid description of what is required in Deity worship. There are sixty-four items mentioned. In the temple, worship should be so gorgeous that all sixty-four items should be available for the satisfaction of the Personality of Godhead. Sometimes it is impossible to get all sixty-four items; therefore we recommend that at least on the first day of installation all sixty-four items should be available. When the Lord is established, worship with all sixty-four items should continue as far as possible. The sixty-four items are as follows: (1) There must be a big bell hanging in front of the temple room so that whoever comes into the room can ring the bell. This item is called prabodhana, or offering oneself submissively to the Lord. This is the first item. (2) The visitor must chant “Jaya Śrī Rādhā-Govinda!” or “Jaya Śrī Rādhā-Mādhava!” when he rings the bell. In either case, the word jaya must be uttered. (3) One should immediately offer obeisances to the Lord, falling down like a stick. (4) There must be regular maṅgala-ārati in the temple during the early morning, an hour and a half before the sun rises. (5) There must be an āsana, a sitting place before the altar. This āsana is for the spiritual master. The disciple brings everything before the spiritual master, and the spiritual master offers everything to the Supreme Personality of Godhead. (6) After maṅgala-ārati, the Deity is supposed to wash His teeth by using a twig; therefore a twig must be offered. (7) Water must be offered for washing the Deity’s feet. (8) Arghya should be offered. (9) Water for ācamana should be offered. (10) Madhu-parka, a small bowl containing madhu (honey, a little ghee, a little water, a little sugar, yogurt and milk) should be offered. This is called madhu-parka-ācamana. (11) One should place wooden slippers before the Lord. (12) One should massage the body of the Lord. (13) One should massage the body of the Lord with oil. (14) With a soft, wet sponge one should remove all the oil smeared over the Lord’s body. (15) One should bathe the Lord with water in which nicely scented flowers have been soaking for some time. (16) After bathing the body of the Lord with water, one should bathe Him with milk. (17) Then one should bathe Him with yogurt. (18) Then one should bathe Him with ghee. (19) Then one should bathe Him with honey. (20) Then one should bathe Him with water in which sugar has been dissolved. (21) Then one should wash the Deity with water and chant this mantra:

V Hari-bhakti-vilāse (11.127–140) je obšírný popis všeho, co je k uctívání Božstva potřeba. Je tam vyjmenováno šedesát čtyři předmětů. V chrámu by mělo pro potěšení Osobnosti Božství probíhat nádherné uctívání se všemi šedesáti čtyřmi předměty. Protože však někdy není možné všech šedesát čtyři předmětů získat, doporučujeme zajistit těchto šedesát čtyři předmětů alespoň v den instalace a poté, co je Pán instalován, pokračovat v uctívání těmito šedesáti čtyřmi předměty, jak je to jen možné. (1) Před chrámovou místností musí viset velký zvon, aby mohl každý, kdo přichází, na tento zvon zazvonit. Tomu se říká prabodhana neboli pokorné odevzdání se Pánu. To je první věc. (2) Návštěvník musí při zazvonění zvolat „Jaya Śrī Rādhā-Govinda!“ nebo „Jaya Śrī Rādhā-Mādhava!“ Každopádně musí říci slovo jaya. (3) Musí okamžitě padnout na zem jako tyč, aby se Pánu poklonil. (4) Pravidelně každé ráno hodinu a půl před východem slunce musí probíhat v chrámu maṅgala-ārati. (5) Před oltářem musí být āsan neboli sedátko pro duchovního mistra. Žák vše nosí duchovnímu mistrovi a on to obětuje Nejvyšší Osobnosti Božství. (6) Po maṅgala-ārati by si mělo Božstvo větvičkou vyčistit zuby; proto se Mu musí nabídnout větvička. (7) Božstvu se musí nabídnout voda na umytí nohou. (8) Musí se nabídnout arghya. (9) Musí se nabídnout voda pro ācaman. (10) Měla by se nabídnout madhu-parka, malá nádoba obsahující madhu (med, trochu ghí, trochu vody, trochu cukru, jogurt a mléko). Tomu se říká madhu-parka-ācaman. (11) Měli bychom před Pána položit dřevěné sandály. (12) Měli bychom masírovat Pánovo tělo. (13) Měli bychom Pánovo tělo masírovat olejem. (14) Jemnou, vlhkou houbičkou bychom pak měli z Pánova těla odstranit veškerý olej. (15) Měli bychom Pána vykoupat ve vodě, ve které byly po nějakou dobu namočené pěkně vonící květy. (16) Po vykoupání Pána ve vodě bychom Jej měli vykoupat v mléce. (17) Potom bychom Jej měli vykoupat v jogurtu. (18) Dále bychom Pána měli vykoupat vghí. (19) Potom bychom Jej měli vykoupat v medu. (20) Potom bychom Jej měli vykoupat v cukrové vodě. (21) Potom bychom měli Božstvo omýt vodou a pronášet tuto mantru:

cintāmaṇi-prakara-sadmasu kalpa-vṛkṣa-
lakṣāvṛteṣu surabhīr abhipālayantam
lakṣmī-sahasra-śata-sambhrama-sevyamānaṁ
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi
cintāmaṇi-prakara-sadmasu kalpa-vṛkṣa-
lakṣāvṛteṣu surabhīr abhipālayantam
lakṣmī-sahasra-śata-sambhrama-sevyamānaṁ
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi

(22) One should dry the entire body of the Lord with a towel. (23) A new dress should be put on the Lord’s body. (24) A sacred thread should be placed on His body. (25) Water should be offered for cleansing His mouth (ācamana). (26) Nicely scented oils like liquid sandalwood pulp should be smeared over the Lord’s body. (27) All kinds of ornaments and crowns should be placed on His body. (28) Then one should offer flower garlands and decorative flowers. (29) One should burn incense. (30) Lamps should be offered. (31) Precautions should always be taken so that demons and atheists cannot harm the body of the Lord. (32) Food offerings should be placed before the Lord. (33) Spices for chewing should be offered. (34) Betel nuts should be offered. (35) At the proper time, there should be arrangements so that the Lord may take rest in bed. (36) The Lord’s hair should be combed and decorated. (37) First-class garments should be offered. (38) A first-class helmet should be offered. (39) The garments should be scented. (40) There should be Kaustubha jewels and other ornaments offered. (41) A variety of flowers should be offered. (42) Another maṅgala-ārati should be offered. (43) A mirror should be offered. (44) The Lord should be carried on a nice palanquin to the altar. (45) The Lord should be seated on the throne. (46) Again water should be given for the washing of His feet. (47) Something again should be offered for eating. (48) Evening ārati should be offered. (49) The Lord should be fanned with a cāmara fan, and an umbrella should be placed over His head. (50) The Hare Kṛṣṇa mantra and approved songs should be sung. (51) Musical instruments should be played. (52) One should dance before the Deity. (53) One should circumambulate the Deity. (54) One should again offer obeisances. (55) One should offer different types of prayers and hymns at the Lord’s lotus feet. (56) One should touch the lotus feet of the Lord with one’s head. This may not be possible for everyone, but at least the pūjārī should do this. (57) The flowers offered on the previous day should touch one’s head. (58) One should take the remnants of the Lord’s food. (59) One should sit before the Lord and think that he is massaging the Lord’s legs. (60) One should decorate the Lord’s bed with flowers before the Lord takes His rest. (61) One should offer one’s hand to the Lord. (62) One should take the Deity to His bed. (63) One should wash the feet of the Lord and then sit Him on the bed. (64) One should place the Lord on the bed and then massage His feet.

(22) Celé tělo Pána musíme utřít ručníkem. (23) Na Pánovo tělo by se měly obléknout nové šaty. (24) Pán musí dostat posvátnou šňůru. (25) Měli bychom Mu nabídnout vodu na vypláchnutí úst (ācaman). (26) Pánovo tělo by se mělo potřít pěkně vonícími oleji, jako je třeba tekutá santálová pasta. (27) Pánu by měly být nasazovány různé druhy ozdob a korun. (28) Potom bychom Mu měli nabídnout girlandy a květy na ozdobení. (29) Musíme zapálit vonné tyčinky. (30) Musíme nabídnout lampičku. (31) Musíme zajistit, aby ateisté a démoni nemohli ublížit tělu Pána. (32) Měli bychom Pánu obětovat jídlo. (33) Měli bychom Mu nabídnout koření ke žvýkání. (34) Měli bychom Mu nabídnout betelové oříšky. (35) V náležitý čas bychom měli zařídit, aby byl Pán uložen na lůžko. (36) Měli bychom Pánu učesat a ozdobit vlasy. (37) Měli bychom Mu nabídnout prvotřídní šaty. (38) Měli bychom nabídnout prvotřídní helmici. (39) Šaty by se měly navonět. (40) Měly by se Mu nabídnout drahokamy Kaustubha a další ozdoby. (41) Měly by se Mu nabídnout různé druhy květů. (42) Měli bychom provést další maṅgala-ārati. (43) Měli bychom Mu nabídnout zrcadlo. (44) Pán by měl být na pěkných nosítkách přenesen na oltář. (45) Měli bychom Pána posadit na trůn. (46) Znovu bychom Mu měli nabídnout vodu na umytí nohou. (47) Měli bychom Mu opět nabídnout něco k jídlu. (48) Měli bychom provést večerní ārati. (49) Měli bychom Pána ovívat cāmarou a nad Jeho hlavou by měl být slunečník. (50) Měli bychom zpívat Hare Kṛṣṇa mantru a schválené písně. (51) Měli bychom hrát na hudební nástroje. (52) Měli bychom před Božstvy tančit. (53) Měli bychom Božstvo obřadně obcházet. (54) Měli bychom se Mu znovu poklonit. (55) Měli bychom u Pánových lotosových nohou přednášet různé druhy modliteb a manter. (56) Měli bychom se hlavou dotknout lotosových nohou Pána. To nemusí být možné pro každého, ale měl by to dělat alespoň pūjārī. (57) Obětované květy z předešlého dne by se měly dotknout naší hlavy. (58) Měli bychom přijmout zbytky Pánova jídla. (59) Měli bychom sedět před Pánem a myslet na to, že Mu masírujeme nohy. (60) Měli bychom Pánovi předtím, než půjde odpočívat, ozdobit lůžko květy. (61) Měli bychom Pánovi podat ruku. (62) Měli bychom Božstvo přemístit na lůžko. (63) Měli bychom Pánovi umýt nohy a posadit Jej na lůžko. (64) Měli bychom Pána uložit a masírovat Mu nohy.

Ārati should be offered to the Deities five times daily — early in the morning before sunrise, later in the morning, at noon, in the evening and at night. This means that there should be worship and a change of dress and flowers. As far as the eatables are concerned, all items should be first-class preparations. There should be first-class rice, dhal, fruit, sweet rice, vegetables and a variety of foods to be sucked, drunk and chewed. All the eatables offered to the Deities should be extraordinarily excellent. In Europe and America there is presently no monetary scarcity. People are not poor, and if they follow these principles of Deity worship, they will advance in spiritual life. As far as placing the Deity in the bed is concerned, if the Deity is large and heavy, it is not possible to move Him daily. It is better that a small Deity, which is also worshiped, be taken to the bed. This mantra should be chanted: āgaccha śayana-sthānaṁ priyābhiḥ saha keśava. “O Keśava, kindly come to Your bed along with Śrīmatī Rādhārāṇī.” (Hari-bhakti-vilāsa 11.40)

Ārati by se mělo pro Božstva provádět pětkrát denně – časně ráno před východem slunce, později ráno, v poledne, večer a v noci. Znamená to, že by mělo probíhat uctívání a vyměňování oblečení i květin. Co se týče pokrmů, všechny by měly být prvotřídní. Prvotřídní rýže, dál, ovoce, sladká rýže, zelenina a různé druhy jídel, která se lížou, pijí a žvýkají. Všechna jídla nabízená Božstvu by měla být neobyčejně znamenitá. V Evropě ani Americe v současnosti není nedostatek peněz. Lidé nejsou chudí, a když budou následovat tyto zásady uctívání Božstev, pokročí v duchovním životě. Co se týče ukládání Božstva na lůžko, je-li Božstvo velké a těžké, nelze Je přemisťovat každý den. Na lůžko je tedy lepší přemístit malé Božstvo, které je také uctíváno. Přitom by se měla pronášet tato mantra: āgaccha śayana-sthānaṁ priyābhiḥ saha keśava. „Ó Keśavo, pojď prosím společně se Śrīmatī Rādhārāṇī na své lůžko.“ (Hari-bhakti-vilāsa 11.40)

The Deity should be placed in bed with Śrīmatī Rādhārāṇī, and this should be indicated by bringing the wooden slippers from the altar to the bedside. When the Deity is laid down, His legs should be massaged. Before laying the Deity down, a pot of milk and sugar should be offered to Him. After taking this thick milk, the Deity should lie down and should be offered betel nuts and spices to chew.

Božstvo by mělo být na lože přemístěno i se Śrīmatī Rādhārāṇī, což má být naznačeno přenesením dřevěných sandálů z oltáře před lůžko. Když je Božstvo uloženo, měli bychom Mu masírovat nohy. Předtím, než Božstvo uložíme, bychom Mu měli nabídnout hrnek mléka s cukrem. Po přijetí tohoto hustého mléka by mělo Božstvo ulehnout a dostat betelové oříšky a koření ke žvýkání.