Skip to main content

Text 313

Text 313

Text

Verš

ahaṁ vedmi śuko vetti
vyāso vetti na vetti vā
bhaktyā bhāgavataṁ grāhyaṁ
na buddhyā na ca ṭīkayā
ahaṁ vedmi śuko vetti
vyāso vetti na vetti vā
bhaktyā bhāgavataṁ grāhyaṁ
na buddhyā na ca ṭīkayā

Synonyms

Synonyma

aham — I (Lord Śiva); vedmi — know; śukaḥ — Śukadeva Gosvāmī; vetti — knows; vyāsaḥ — Vyāsadeva; vetti — knows; na vetti — or may not know; bhaktyā — by devotional service (executed in nine different processes); bhāgavatam — the Bhāgavata Purāṇa (called the Paramahaṁsa-saṁhitā, the text or treatise readable by the topmost transcendentalists); grāhyam — to be accepted; na — not; buddhyā — by so-called intelligence or experimental knowledge; na — nor; ca — also; ṭīkayā — by imaginary commentary.

aham — já (Pán Śiva); vedmi — znám; śukaḥ — Śukadeva Gosvāmī; vetti — zná; vyāsaḥ — Vyāsadeva; vetti — zná; na vetti — nebo nemusí znát; bhaktyā — oddanou službou (vykonávanou devíti různými způsoby); bhāgavatamBhāgavata Purāṇu (zvanou Paramahaṁsa-saṁhitā, dílo, které čtou ti nejvyšší transcendentalisté); grāhyam — přijmout; na — ne; buddhyā — takzvanou inteligencí nebo experimentálním poznáním; na — ani; ca — také; ṭīkayā — vymyšleným komentářem.

Translation

Překlad

“[Lord Śiva said:] ‘I may know; Śukadeva Gosvāmī, the son of Vyāsadeva, may know; and Vyāsadeva may know or may not know Śrīmad-Bhāgavatam. On the whole, Śrīmad-Bhāgavatam, the spotless Purāṇa, can be learned only through devotional service, not by material intelligence, speculative methods or imaginary commentaries.’ ”

„(Pán Śiva řekl:) ,Já mohu znát Śrīmad-Bhāgavatam, Śukadeva Gosvāmī ho může znát, Vyāsadeva ho může, ale nemusí znát. Tuto neposkvrněnou Purāṇu, Śrīmad-Bhāgavatam, lze však v každém případě poznat jedině prostřednictvím oddané služby, nikoliv hmotnou inteligencí, spekulativními postupy či z vymyšlených komentářů.̀  “

Purport

Význam

Devotional service includes nine processes, beginning with hearing, chanting and remembering the activities of Lord Viṣṇu. Only one who has taken to devotional service can understand Śrīmad-Bhāgavatam, which is the spotless Purāṇa for a transcendentalist (paramahaṁsa). So-called commentaries are useless for this purpose. According to the Vedic injunction, yasya deve parā bhaktir yathā deve tathā gurau. All Vedic literatures maintain that Śrīmad-Bhāgavatam has to be learned from the person bhāgavata, and to understand it one has to engage in pure devotional service. Śrīmad-Bhāgavatam cannot be understood by so-called erudite scholars or grammarians. One who has developed pure Kṛṣṇa consciousness and has served the pure devotee, the spiritual master, can understand Śrīmad-Bhāgavatam. Others cannot.

Oddaná služba zahrnuje devatero různých postupů, počínaje nasloucháním, opěvováním a vzpomínáním na činnosti Pána Viṣṇua. Śrīmad-Bhāgavatam, který je neposkvrněnou Purāṇou určenou pro transcendentalisty (paramahaṁsy), může pochopit jedině ten, kdo začal vykonávat oddanou službu. Takzvané komentáře jsou za tímto účelem k ničemu. Védský pokyn říká yasya deve parā bhaktir yathā deve tathā gurau. Celá védská literatura tvrdí, že Śrīmad-Bhāgavatam je třeba se naučit od osoby bhāgavaty a k jeho pochopení je nutné vykonávat čistou oddanou službu. Takzvaní sečtělí učenci nebo gramatici Śrīmad-Bhāgavatam pochopit nemohou. Śrīmad-Bhāgavatam nemůže pochopit nikdo jiný než ten, kdo rozvinul čisté vědomí Kṛṣṇy a slouží čistému oddanému, duchovnímu mistrovi.