Skip to main content

Text 303

Text 303

Text

Verš

sarva-samuccaye āra eka artha haya
‘ātmārāmāś ca munayaś ca nirgranthāś ca’ bhajaya
sarva-samuccaye āra eka artha haya
‘ātmārāmāś ca munayaś ca nirgranthāś ca’ bhajaya

Synonyms

Synonyma

sarva-samuccaye — taking all of them together; āra — another; eka — one; artha — import; haya — there is; ātmārāmāḥ ca munayaḥ ca nirgranthāḥ ca bhajaya — the ātmārāmas, great sages and nirgranthas (the learned and the fools) are all eligible to engage in the transcendental loving service of the Lord.

sarva-samuccaye — spojením všech slov dohromady; āra — další; eka — jeden; artha — význam; haya — je; ātmārāmāḥ ca munayaḥ ca nirgranthāḥ ca bhajayaātmārāmové, velcí mudrci i nirgranthové (učení a hlupáci) jsou způsobilí se zapojit do transcendentální láskyplné služby Pánu.

Translation

Překlad

“Taking all the words together, there is another meaning. Whether one is an ātmārāma, a great sage or a nirgrantha, everyone must engage in the service of the Lord.

„Spojením všech slov vznikne další význam. Ať je člověk ātmārāma, velký mudrc nebo nirgrantha, každý se musí zapojit do služby Pánu.“

Purport

Význam

The word sarva-samuccaye is significant here. It includes all classes of men — ātmārāmas, munis and nirgranthas. Everyone must engage in the service of the Lord. Taking the word api in the sense of ascertainment, there are, all together, sixty different meanings.

Zde je významné slovo sarva-samuccaye, které zahrnuje všechny druhy lidí – ātmārāmy, munie i nirgranthy. Každý se musí zapojit do služby Pánu. Použitím slova api ve smyslu upřesnění dostáváme celkem šedesát významů.