Skip to main content

Text 261

Text 261

Text

Verš

tulasī-parikramā kara, tulasī-sevana
nirantara kṛṣṇa-nāma kariha kīrtana
tulasī-parikramā kara, tulasī-sevana
nirantara kṛṣṇa-nāma kariha kīrtana

Synonyms

Synonyma

tulasī-parikramā kara — circumambulate the tulasī plant; tulasī-sevana — just supply water to the root of Tulasī-devī; nirantara — continuously; kṛṣṇa-nāma — the holy name of Kṛṣṇa; kariha — just perform; kīrtana — chanting.

tulasī-parikramā kara — obcházejte rostlinku tulasī; tulasī-sevana — zalévejte Tulasī-devī u kořene; nirantara — neustále; kṛṣṇa-nāma — svaté jméno Kṛṣṇy; kariha — provádějte; kīrtana — zpívání.

Translation

Překlad

“ ‘After planting the tulasī tree before your house, you should daily circumambulate that tulasī plant, serve her by giving her water and other things, and continuously chant the Hare Kṛṣṇa mahā-mantra.’

„  ,Až před svým domem zasadíte tulasī, každý den ji obcházejte, služte jí zaléváním a nabízením dalších věcí, a neustále zpívejte Hare Kṛṣṇa mahā-mantru.̀  “

Purport

Význam

This is the beginning of spiritual life. After leaving householder life, one may go to a holy place, such as the bank of the Ganges or Yamunā, and erect a small cottage. A small cottage can be constructed without any expenditure. Four logs serving as pillars can be secured by any man from the forest. The roof can be covered with leaves, and one can cleanse the inside. Thus one can live very peacefully. In any condition, any man can live in a small cottage, plant a tulasī tree, water it in the morning, offer it prayers, and continuously chant the Hare Kṛṣṇa mahā-mantra. Thus one can make vigorous spiritual advancement. This is not at all difficult. One simply has to follow the instructions of the spiritual master strictly. Then everything will be successful in due course of time. As far as eating is concerned, there is no problem. If Kṛṣṇa, the Supreme Personality of Godhead, supplies everyone with eatables, why should He not supply His devotee? Sometimes a devotee will not even bother to construct a cottage. He will simply go to live in a mountain cave. One may live in a cave, in a cottage beside a river, in a palace or in a big city like New York or London. In any case, a devotee can follow the instructions of his spiritual master and engage in devotional service by watering the tulasī plant and chanting the Hare Kṛṣṇa mantra. Taking the advice of Śrī Caitanya Mahāprabhu and our spiritual master, Bhaktisiddhānta Sarasvatī Gosvāmī Mahārāja, one can go to any part of the world and instruct people to become devotees of the Lord by following the regulative principles, worshiping the tulasī plant and continuously chanting the Hare Kṛṣṇa mahā-mantra.

Toto je začátek duchovního života. Po odchodu z rodinného života může jít člověk na svaté místo, jako je břeh Gangy nebo Jamuny, a postavit tam malou chýši, která nic nestojí. Čtyři kůly sloužící jako podpěry si může každý přinést z lesa. Střecha může být pokryta listy a uvnitř lze potom uklidit. Tak se dá v klidu žít. Každý člověk může žít za jakýchkoliv podmínek v malé chýši, zasadit tulasī, ráno ji zalévat, modlit se k ní a neustále zpívat Hare Kṛṣṇa mahā-mantru. Tak může dělat velký duchovní pokrok. Není to vůbec těžké. Je pouze třeba přísně následovat pokyny duchovního mistra, a časem bude vše úspěšné. Co se týče jídla, není to nic obtížného. Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnost Božství, dodává potravu každému, tak proč by ji nedal svému oddanému? Někdy se oddaný ani neobtěžuje se stavbou chýše a jednoduše odejde žít do horské jeskyně. Může žít v jeskyni, v chýši na břehu řeky, v paláci nebo ve velkém městě, jako je New York či Londýn. Všude ale může následovat pokyny duchovního mistra a oddaně sloužit zaléváním rostlinky tulasī a zpíváním Hare Kṛṣṇa mantry. Na pokyn Śrī Caitanyi Mahāprabhua a našeho duchovního mistra Bhaktisiddhānty Sarasvatīho Gosvāmīho Mahārāje může jít oddaný kamkoliv na světě a učit lidi, aby se stali oddanými Pána tak, že budou dodržovat usměrňující zásady, uctívat rostlinku tulasī a neustále zpívat Hare Kṛṣṇa mahā-mantru.