Skip to main content

Text 220

Text 220

Text

Verš

ei cāri artha saha ha-ila ‘teiśa’ artha
āra tina artha śuna parama samartha
ei cāri artha saha ha-ila ‘teiśa’ artha
āra tina artha śuna parama samartha

Synonyms

Synonyma

ei — these; cāri — four; artha — meanings; saha — with; ha-ila — there were; teiśa artha — twenty-three different varieties of imports; āra tina artha — another three imports; śuna — hear; parama samartha — very strong.

ei — těmito; cāri — čtyřmi; artha — významy; saha — s; ha-ila — bylo; teiśa artha — dvacet tři různých výkladů; āra tina artha — další tři výklady; śuna — poslouchej; parama samartha — velmi silné.

Translation

Překlad

“In addition to the nineteen meanings of the verse mentioned previously, there are these four further meanings when the word ‘ātmārāma’ is taken to mean ‘those laboring under the bodily conception.’ This brings the total to twenty-three. Now hear of another three meanings, which are very suitable.

„Vedle devatenácti dřívějších výkladů jsou zde další čtyři, ve kterých je slovo ,ātmārāmà použito ve smyslu ,ti, kdo jednají pod vlivem tělesného pojetí̀. Celkem jich je tedy dvacet tři. Nyní si poslechni další tři velmi vhodné významy.“

Purport

Význam

The three further meanings of the verse are understood when (1) the word ca is taken to mean “in due course,” (2) the word ca is taken to mean eva and the word api to mean “censure,” and (3) the word nirgrantha is taken to mean “one who is very poor, without money.”

Další tři významy verše se objeví, když (1) slovo ca chápeme jako „v průběhu času“, (2) slovo ca chápeme jako eva a slovo api chápeme jako „pokárání“, a (3) slovo nirgrantha chápeme jako „ten, kdo je velmi chudý, bez peněz“.