Skip to main content

Text 190

Text 190

Text

Verš

te vai vidanty atitaranti ca deva-māyāṁ
strī-śūdra-hūna-śabarā api pāpa-jīvāḥ
yady adbhuta-krama-parāyaṇa-śīla-śikṣās
tiryag-janā api kim u śruta-dhāraṇā ye
te vai vidanty atitaranti ca deva-māyāṁ
strī-śūdra-hūna-śabarā api pāpa-jīvāḥ
yady adbhuta-krama-parāyaṇa-śīla-śikṣās
tiryag-janā api kim u śruta-dhāraṇā ye

Synonyms

Synonyma

te — all of them; vai — certainly; vidanti — understand; atitaranti — cross over; ca — also; deva-māyām — the influence of the external illusory energy; strī — women; śūdra — fourth-class men; hūna — uncivilized hill tribes; śabarāḥ — and hunters; api — even; pāpa-jīvāḥ — sinful creatures; yadi — if; adbhuta-krama — of the performer of wonderful activities; parāyaṇa — of the devotees; śīla-śikṣāḥ — characteristics and education; tiryak-janāḥ — birds and beasts; api — even; kim u — what to speak of; śruta-dhāraṇāḥ ye — persons advanced in the education of Vedic knowledge.

te — ti všichni; vai — zajisté; vidanti — pochopí; atitaranti — překročí; ca — také; deva-māyām — vliv vnější klamné energie; strī — ženy; śūdra — lidé čtvrté třídy; hūna — necivilizované horské kmeny; śabarāḥ — a lovci; api — dokonce; pāpa-jīvāḥ — hříšná stvoření; yadi — jestliže; adbhuta-krama — toho, kdo dělá úžasné věci; parāyaṇa — oddaných; śīla-śikṣāḥ — vlastnosti a vzdělání; tiryak-janāḥ — ptáci a zvěř; api — dokonce; kim u — nemluvě o; śruta-dhāraṇāḥ ye — lidé vzdělaní ve védském poznání.

Translation

Překlad

“ ‘Women, fourth-class men, uncivilized hill tribes, hunters and many others born of low families, as well as birds and beasts, can engage in the service of the Supreme Personality of Godhead — who acts very wonderfully — and follow the path of the devotees and take lessons from them. Although the ocean of nescience is vast, they can still cross over it. What, then, is the difficulty for those who are advanced in Vedic knowledge?’

„  ,Ženy, lidé čtvrté třídy, necivilizované horské kmeny, lovci a mnoho dalších, kteří se narodili v nízkých rodinách, stejně jako ptáci a zvířata, se mohou zapojit do služby Nejvyšší Osobnosti Božství, jež jedná úžasným způsobem, a následovat cestu oddaných, od kterých se mohou učit. Mohou překročit oceán nevědomosti, přestože je obrovský. Co je na tom tedy nesnadného pro ty, kdo jsou pokročilí ve védském poznání?̀  “

Purport

Význam

This is a quotation from Śrīmad-Bhāgavatam (2.7.46). Lord Brahmā said this when speaking to his disciple Nārada about the wonderful characteristics of Lord Viṣṇu. Simply by chanting the glories of Lord Viṣṇu, one can cross the ocean of nescience, even though one may be lowborn.

Toto je citát ze Śrīmad-Bhāgavatamu (2.7.46). Pán Brahmā tak promluvil, když svému žákovi Nāradovi popisoval úžasné vlastnosti Pána Viṣṇua. I člověk nízkého původu může překonat oceán nevědomosti, pokud bude jednoduše opěvovat slávu Pána Viṣṇua.