Skip to main content

Text 125

Text 125

Text

Verš

aho mahātman bahu-doṣa-duṣṭo
’py ekena bhāty eṣa bhavo guṇena
sat-saṅgamākhyena sukhāvahena
kṛtādya no yena kṛśā mumukṣā
aho mahātman bahu-doṣa-duṣṭo
’py ekena bhāty eṣa bhavo guṇena
sat-saṅgamākhyena sukhāvahena
kṛtādya no yena kṛśā mumukṣā

Synonyms

Synonyma

aho mahā-ātman — O great devotee; bahu-doṣa-duṣṭaḥ — infected with varieties of material disease or attachment; api — although; ekena — with one; bhāti — shines; eṣaḥ — this; bhavaḥ — birth in this material world; guṇena — with a good quality; sat-saṅgama-ākhyena — known as association with devotees; sukha-āvahena — which brings about happiness; kṛtā — made; adya — now; naḥ — our; yena — by which; kṛśā — insignificant; mumukṣā — the desire for liberation.

aho mahā-ātman — ó velký oddaný; bahu-doṣa-duṣṭaḥ — nakažené množstvím hmotných nemocí či připoutaností; api — i když; ekena — s jednou; bhāti — září; eṣaḥ — toto; bhavaḥ — zrození v hmotném světě; guṇena — dobrou vlastností; sat-saṅgama-ākhyena — známou jako společnost oddaných; sukha-āvahena — jež přináší štěstí; kṛtā — učiněna; adya — nyní; naḥ — naše; yena — kterou; kṛśā — nepatrnou; mumukṣā — touha po osvobození.

Translation

Překlad

“ ‘O great learned devotee, although there are many faults in this material world, there is one good opportunity — the association with devotees. Such association brings about great happiness. Due to this good quality, our strong desire to achieve liberation by merging into the Brahman effulgence has become weakened.’

„  ,Ó velký učený oddaný, i když je v tomto hmotném světě mnoho chyb, je zde jedna dobrá příležitost – společnost oddaných. Tato společnost přináší velké štěstí. Díky této dobré vlastnosti byla oslabena naše silná touha po osvobození splynutím se září Brahmanu.̀  “

Purport

Význam

This is a quotation from the Hari-bhakti-sudhodaya.

Toto je citát z Hari-bhakti-sudhodayi.