Skip to main content

Text 45

Text 45

Text

Verš

kona bhāgye kāro saṁsāra kṣayonmukha haya
sādhu-saṅge tabe kṛṣṇe rati upajaya
kona bhāgye kāro saṁsāra kṣayonmukha haya
sādhu-saṅge tabe kṛṣṇe rati upajaya

Synonyms

Synonyma

kona bhāgye — by fortune; kāro — of someone; saṁsāra — conditioned life; kṣaya-unmukha — on the point of destruction; haya — is; sādhu-saṅge — by association with devotees; tabe — then; kṛṣṇe — to Lord Kṛṣṇa; rati — attraction; upajaya — awakens.

kona bhāgye — díky štěstí; kāro — něčí; saṁsāra — podmíněný život; kṣaya-unmukha — téměř zničený; haya — je; sādhu-saṅge — díky společnosti oddaných; tabe — potom; kṛṣṇe — k Pánu Kṛṣṇovi; rati — náklonnost; upajaya — probudí se.

Translation

Překlad

“By good fortune one becomes eligible to cross the ocean of nescience, and when one’s term of material existence decreases, one may get an opportunity to associate with pure devotees. By such association, one’s attraction to Kṛṣṇa is awakened.

„Díky štěstí může někdo získat schopnost překonat oceán nevědomosti, a když se délka jeho hmotné existence zkracuje, dostane příležitost sdružovat se s čistými oddanými. V této společnosti se probudí jeho náklonnost ke Kṛṣṇovi.“

Purport

Význam

Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura explains this point. Is this bhāgya (fortune) the result of an accident or something else? In the scriptures, devotional service and pious activity are considered fortunate. Pious activities can be divided into three categories: pious activities that awaken one’s dormant Kṛṣṇa consciousness are called bhakty-unmukhī sukṛti, pious activities that bestow material opulence are called bhogonmukhī sukṛti, and pious activities that enable the living entity to merge into the existence of the Supreme are called mokṣonmukhī sukṛti. These last two awards of pious activity are not actually fortunate. Pious activities are fortunate when they help one become Kṛṣṇa conscious. The good fortune of bhakty-unmukhī is attainable only when one comes in contact with a devotee. By associating with a devotee willingly or unwillingly, one advances in devotional service, and thus one’s dormant Kṛṣṇa consciousness is awakened.

Tento bod vysvětluje Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura. Je toto bhāgya (štěstí) výsledkem náhody, nebo něčeho jiného? V písmech jsou za štěstí považovány oddaná služba a zbožné jednání. Zbožné činnosti se dají rozdělit do tří skupin: zbožné činnosti probouzející naše spící vědomí Kṛṣṇy se nazývají bhakty-unmukhī sukṛti, zbožné činnosti přinášející hmotné bohatství se nazývají bhogonmukhī sukṛti a zbožné činnosti umožňující živé bytosti splynout s Nejvyšším se nazývají mokṣonmukhī sukṛti. Poslední dva výsledky zbožných činností šťastné ve skutečnosti nejsou. Zbožné činnosti jsou šťastné tehdy, když člověku pomáhají vyvinout vědomí Kṛṣṇy. Štěstí bhakty-unmukhī je dosažitelné jedině ve styku s oddaným. Dobrovolným i nedobrovolným stykem s oddaným člověk dělá pokrok v oddané službě, a tak se jeho spící vědomí Kṛṣṇy probudí.