Skip to main content

Text 167

Text 167

Text

Verš

abhidheya, sādhana-bhakti ebe kahiluṅ sanātana
saṅkṣepe kahiluṅ, vistāra nā yāya varṇana
abhidheya, sādhana-bhakti ebe kahiluṅ sanātana
saṅkṣepe kahiluṅ, vistāra nā yāya varṇana

Synonyms

Synonyma

abhidheya — the means of obtaining the desired object; sādhana-bhakti — devotional service performed by means of the body and senses; ebe — now; kahiluṅ — I have described; sanātana — My dear Sanātana; saṅkṣepe — in short; kahiluṅ — I have described; vistāra — expansion; yāya — is not possible; varṇana — describing.

abhidheya — prostředky k dosažení vytouženého cíle; sādhana-bhakti — oddanou službu prováděnou tělem a smysly; ebe — nyní; kahiluṅ — popsal jsem; sanātana — Můj drahý Sanātano; saṅkṣepe — v krátkosti; kahiluṅ — popsal jsem; vistāra — rozšíření; yāya — není možný; varṇana — popis.

Translation

Překlad

“My dear Sanātana, I have briefly described the process of devotional service in practice, which is the means for obtaining love of Kṛṣṇa. It cannot be described broadly.”

„Můj drahý Sanātano, krátce jsem popsal proces praktické oddané služby, který je prostředkem k dosažení lásky ke Kṛṣṇovi. Obšírně to popsat nelze.“