Skip to main content

Text 153

Text 153

Text

Verš

lobhe vraja-vāsīra bhāve kare anugati
śāstra-yukti nāhi māne — rāgānugāra prakṛti
lobhe vraja-vāsīra bhāve kare anugati
śāstra-yukti nāhi māne — rāgānugāra prakṛti

Synonyms

Synonyma

lobhe — in such covetousness; vraja-vāsīra bhāve — in the moods of the inhabitants of Vṛndāvana, Vraja; kare anugati — follows; śāstra-yukti — injunctions or reasonings of the śāstras; nāhi māne — does not abide by; rāgānugāra — of spontaneous love; prakṛti — the nature.

lobhe — v této chtivosti; vraja-vāsīra bhāve — v náladách obyvatel Vrindávanu, Vradži; kare anugati — následuje; śāstra-yukti — nařízeními či úsudky śāster; nāhi māne — neřídí se; rāgānugāra — spontánní lásky; prakṛti — povaha.

Translation

Překlad

“If one follows in the footsteps of the inhabitants of Vṛndāvana out of such transcendental covetousness, he does not care for the injunctions or reasonings of śāstra. That is the way of spontaneous love.

„Pokud někdo na základě takové transcendentální dychtivosti následuje obyvatele Vrindávanu, nestará se o nařízení nebo úsudky śāster. Tak vypadá spontánní láska.“

Purport

Význam

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura says that a devotee is attracted by the service of the inhabitants of Vṛndāvana — namely the cowherd men, Mahārāja Nanda, mother Yaśodā, Rādhārāṇī, the gopīs and the cows and calves. An advanced devotee is attracted by the service rendered by an eternal servitor of the Lord. This attraction is called spontaneous attraction. Technically it is called svarūpa-upalabdhi. This stage is not achieved in the beginning. In the beginning one has to render service strictly according to the regulative principles set forth by the revealed scriptures and the spiritual master. By continuously rendering service through the process of vaidhī bhakti, one’s natural inclination is gradually awakened. That is called spontaneous attraction, or rāgānugā bhakti.

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura říká, že oddaného přitahuje služba obyvatel Vrindávanu – jmenovitě pastevců, Mahārāje Nandy, matky Yaśody, Rādhārāṇī, gopī, krav a telátek. Pokročilého oddaného přitahuje služba některého z věčných služebníků Pána. Této připoutanosti se říká spontánní připoutanost. Odborně se nazývá svarūpa-upalabdhi. Této úrovně se nedosahuje hned na začátku. Na začátku je nutné sloužit přesně podle usměrňujících zásad daných zjevenými písmy a duchovním mistrem. Neustálým sloužením na úrovni vaidhī bhakti se postupně probouzí přirozená náklonnost. Tomu se říká spontánní pouto neboli rāgānugā bhakti.

An advanced devotee situated on the platform of spontaneity is already very expert in śāstric instruction, logic and argument. When he comes to the point of eternal love for Kṛṣṇa, no one can deviate him from that position, neither by argument nor by śāstric evidence. An advanced devotee has realized his eternal relationship with the Lord, and consequently he does not accept the logic and arguments of others. Such an advanced devotee has nothing to do with the sahajiyās, who manufacture their own way and commit sins by indulging in illicit sex, intoxication and gambling, if not meat-eating. Sometimes the sahajiyās imitate advanced devotees and live in their own whimsical way, avoiding the principles set down in the revealed scriptures. Unless one follows the six Gosvāmīs — Śrī Rūpa, Sanātana, Raghunātha Bhaṭṭa, Śrī Jīva, Gopāla Bhaṭṭa and Raghunātha dāsa — one cannot be a bona fide spontaneous lover of Kṛṣṇa. In this connection, Śrīla Narottama dāsa Ṭhākura says, rūpa-raghunātha-pade haibe ākuti kabe hāma bujhaba se yugala pirīti. The sahajiyās’ understanding of the love affairs between Rādhā and Kṛṣṇa is not bona fide because they do not follow the principles laid down by the six Gosvāmīs. Their illicit connection and their imitation of the dress of Rūpa Gosvāmī, as well as their avoidance of the prescribed methods of revealed scriptures, will lead them to the lowest regions of hell. These imitative sahajiyās are cheated and unfortunate. They are not equal to advanced devotees (paramahaṁsas). Debauchees and paramahaṁsas are not on the same level.

Pokročilý oddaný na spontánní úrovni je již zběhlý v pokynech śāster, logice a debatování. Když dosáhne věčné lásky ke Kṛṣṇovi, nikdo ho z tohoto postavení neodchýlí ani argumenty, ani důkazy ze śāster. Pokročilý oddaný zrealizoval svůj věčný vztah s Pánem, a tak nepřijímá logiku a argumenty druhých. Nemá nic společného se sahajiyi, kteří si vymýšlejí svou vlastní cestu, a přitom páchají hříchy v podobě nedovoleného sexu, požívání omamných látek a hazardování, ne-li jedení masa. Sahajiyové někdy napodobují pokročilé oddané, ale řídí se svými rozmary a nenásledují zásady dané ve zjevených písmech. Nikdo se nemůže stát pravým spontánním milovníkem Kṛṣṇy, aniž by následoval šest Gosvāmīch – Śrī Rūpu, Sanātanu, Raghunātha Bhaṭṭu, Śrī Jīvu, Gopāla Bhaṭṭu a Raghunātha dāse. Śrīla Narottama dāsa Ṭhākura v této souvislosti říká: rūpa-raghunātha-pade haibe ākuti kabe hāma bujhaba se yugala pirīti. Pochopení milostných zábav Rādhy a Kṛṣṇy, jaké mají sahajiyové, není správné, protože nenásledují zásady dané šesti Gosvāmīmi. Jejich nedovolené styky, oblékání se jako Rūpa Gosvāmī a vyhýbání se předepsaným postupům zjevených písem je přivede do těch nejnižších oblastí pekla. Tito napodobující sahajiyové jsou podvedení nešťastníci. S pokročilými oddanými (paramahaṁsy) se nemohou srovnávat. Smilníci a paramahaṁsové nejsou na stejné úrovni.