Skip to main content

Text 120

Text 120

Text

Verš

viṣṇu-vaiṣṇava-nindā, grāmya-vārtā nā śuniba
prāṇi-mātre mano-vākye udvega nā diba
viṣṇu-vaiṣṇava-nindā, grāmya-vārtā nā śuniba
prāṇi-mātre mano-vākye udvega nā diba

Synonyms

Synonyma

viṣṇu-vaiṣṇava-nindā — blaspheming Lord Viṣṇu or His devotee; grāmya-vārtā — ordinary talks; śuniba — we should not hear; prāṇi-mātre — to any living entity, however insignificant; manaḥ-vākye — by mind or by words; udvega — anxiety; diba — we should not give.

viṣṇu-vaiṣṇava-nindā — pomlouvání Pána Viṣṇua nebo Jeho oddaného; grāmya-vārtā — obyčejné řeči; śuniba — nemáme poslouchat; prāṇi-mātre — žádné živé bytosti, byť sebenepatrnější; manaḥ-vākye — myslí či slovy; udvega — úzkost; diba — nemáme způsobovat.

Translation

Překlad

“(18) The devotee should not hear Lord Viṣṇu or His devotees blasphemed. (19) The devotee should avoid reading or hearing newspapers or mundane books that contain stories of love affairs between men and women or subjects palatable to the senses. (20) Neither by mind nor words should the devotee cause anxiety to any living entity, regardless how insignificant he may be.

„(18) Oddaný by neměl poslouchat pomlouvání Pána Viṣṇua nebo Jeho oddaných. (19) Oddaný by se měl vyhýbat čtení či poslouchání novin nebo světských knih, které obsahují milostné příběhy mužů a žen nebo témata lahodící smyslům. (20) Oddaný by svou myslí ani slovy neměl způsobovat úzkost žádné živé bytosti, bez ohledu na to, jak je nepatrná.“

Purport

Význam

The first ten items are dos and the second ten items are don’ts. Thus the first ten items give direct action, and the second ten items give indirect action.

Prvních deset zásad jsou příkazy a druhých deset jsou zákazy. Prvních deset tedy předkládá přímé činnosti a druhých deset nepřímé.