Skip to main content

Text 112

Text 112

Text

Verš

ya eṣāṁ puruṣaṁ sākṣād
ātma-prabhavam īśvaram
na bhajanty avajānanti
sthānād bhraṣṭāḥ patanty adhaḥ
ya eṣāṁ puruṣaṁ sākṣād
ātma-prabhavam īśvaram
na bhajanty avajānanti
sthānād bhraṣṭāḥ patanty adhaḥ

Synonyms

Synonyma

ye — those who; eṣām — of those divisions of social and spiritual orders; puruṣam — the Supreme Personality of Godhead; sākṣāt — directly; ātma-prabhavam — the source of everyone; īśvaram — the supreme controller; na — not; bhajanti — worship; avajānanti — or who neglect; sthānāt — from their proper place; bhraṣṭāḥ — being fallen; patanti — fall; adhaḥ — downward into hellish conditions.

ye — ti, kdo; eṣām — těchto společenských a duchovních tříd; puruṣam — Nejvyšší Osobnost Božství; sākṣāt — přímo; ātma-prabhavam — zdroj všech; īśvaram — nejvyššího vládce; na — ne; bhajanti — uctívají; avajānanti — nebo neberou na vědomí; sthānāt — ze svého místa; bhraṣṭāḥ — pokleslí; patanti — spadnou; adhaḥ — dolů do pekelných podmínek.

Translation

Překlad

“ ‘If one simply maintains an official position in the four varṇas and āśramas but does not worship the Supreme Lord Viṣṇu, he falls down from his puffed-up position into a hellish condition.’

„  ,Pokud někdo jen udržuje své formální postavení ve čtyřech varṇách a āśramech, ale neuctívá Nejvyššího Pána Viṣṇua, poklesne ze svého pyšného postavení do pekelných podmínek.̀  “