Skip to main content

Text 105

Text 105

Text

Verš

kṛti-sādhyā bhavet sādhya-
bhāvā sā sādhanābhidhā
nitya-siddhasya bhāvasya
prākaṭyaṁ hṛdi sādhyatā
kṛti-sādhyā bhavet sādhya-
bhāvā sā sādhanābhidhā
nitya-siddhasya bhāvasya
prākaṭyaṁ hṛdi sādhyatā

Synonyms

Synonyma

kṛti-sādhyā — which is to be executed by the senses; bhavet — should be; sādhya-bhāvā — by which love of Godhead is acquired; — that; sādhana-abhidhā — called sādhana-bhakti, or devotional service in practice; nitya-siddhasya — which is eternally present; bhāvasya — of love of Godhead; prākaṭyam — the awakening; hṛdi — in the heart; sādhyatā — potentiality.

kṛti-sādhyā — která se má vykonávat smysly; bhavet — měla by být; sādhya-bhāvā — kterou lze získat lásku k Bohu; — ta; sādhana-abhidhā — nazývaná sādhana-bhakti neboli praktická oddaná služba; nitya-siddhasya — která je věčně přítomná; bhāvasya — lásky k Bohu; prākaṭyam — probuzení; hṛdi — v srdci; sādhyatā — možnost.

Translation

Překlad

“ ‘When transcendental devotional service, by which love for Kṛṣṇa is attained, is executed by the senses, it is called sādhana-bhakti, or the regulative discharge of devotional service. Such devotion eternally exists within the heart of every living entity. The awakening of this eternal devotion is the potentiality of devotional service in practice.’

„  ,Když se transcendentální oddaná služba, kterou se dosahuje lásky ke Kṛṣṇovi, vykonává prostřednictvím smyslů, nazývá se sādhana-bhakti neboli usměrněná oddaná služba. Oddanost existuje věčně v srdci každé živé bytosti. Probuzení této věčné oddanosti je v moci praktické oddané služby.̀  “

Purport

Význam

This verse is found in the Bhakti-rasāmṛta-sindhu (1.2.2). Because living entities are minute, atomic parts and parcels of the Lord, devotional service is already present within them in a dormant condition. Devotional service begins with śravaṇaṁ kīrtanam, hearing and chanting. When a man is sleeping, he can be awakened by sound vibration; therefore every conditioned soul should be given the chance to hear the Hare Kṛṣṇa mantra chanted by a pure Vaiṣṇava. One who hears the Hare Kṛṣṇa mantra thus vibrated is awakened to spiritual consciousness, or Kṛṣṇa consciousness. In this way one’s mind gradually becomes purified, as stated by Śrī Caitanya Mahāprabhu (ceto-darpaṇa-mārjanam). When the mind is purified, the senses are also purified. Instead of using the senses for sense gratification, the awakened devotee employs the senses in the transcendental loving service of the Lord. This is the process by which dormant love for Kṛṣṇa is awakened.

Tento verš se nachází v Bhakti-rasāmṛta-sindhu (1.2.2). Protože jsou živé bytosti nepatrné, atomické částečky Pána, mají oddanou službu již v sobě ve spícím stavu. Oddaná služba začíná śravaṇaṁ kīrtanam, nasloucháním a zpíváním. Když člověk spí, je možné ho probudit zvukem, a proto by měla každá podmíněná duše dostat příležitost slyšet Hare Kṛṣṇa mantru zpívanou čistým vaiṣṇavou. Ten, kdo takto uslyší Hare Kṛṣṇa mantru, se probudí k duchovnímu vědomí, vědomí Kṛṣṇy, a jeho mysl se tak postupně očistí, jak říká Śrī Caitanya Mahāprabhu (ceto-darpaṇa-mārjanam). Spolu s myslí se očistí i smysly. Probuzený oddaný své smysly již nezaměstnává smyslovým požitkem, ale transcendentální láskyplnou službou Pánu. To je proces, kterým se spící láska ke Kṛṣṇovi probudí.