Skip to main content

Text 50

Text 50

Text

Verš

pradhāna-parama-vyomnor
antare virajā nadī
vedāṅga-sveda-janitais
toyaiḥ prasrāvitā śubhā
pradhāna-parama-vyomnor
antare virajā nadī
vedāṅga-sveda-janitais
toyaiḥ prasrāvitā śubhā

Synonyms

Synonyma

pradhāna-parama-vyomnoḥ antare — between the material world and the spiritual world; virajā nadī — is a river known as Virajā; veda-aṅga — of the transcendental body of the Supreme Personality of Godhead; sveda-janitaiḥ — produced from the perspiration; toyaiḥ — with water; prasrāvitā — flowing; śubhā — all-auspicious.

pradhāna-parama-vyomnoḥ antare — mezi hmotným a duchovním světem; virajā nadī — je řeka Virajā; veda-aṅga — transcendentálního těla Nejvyšší Osobnosti Božství; sveda-janitaiḥ — vytvořenou z potu; toyaiḥ — vodou; prasrāvitā — tekoucí; śubhā — dokonale příznivá.

Translation

Překlad

“ ‘Between the spiritual and the material world is a body of water known as the river Virajā. This water is generated from the bodily perspiration of the Supreme Personality of Godhead, who is known as Vedāṅga. Thus the river flows.’

„  ,Mezi duchovním a hmotným světem existuje vodní plocha známá jako řeka Virajā. Tato tekoucí voda pochází z potu Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství, známého jako Vedāṅga.̀  “

Purport

Význam

This verse and the following verse are from the Padma Purāṇa.

Tento a následující verš pocházejí z Padma Purāṇy.