Skip to main content

Text 305

Text 305

Text

Verš

kona kalpe yadi yogya jīva nāhi pāya
āpane īśvara tabe aṁśe ‘brahmā’ haya
kona kalpe yadi yogya jīva nāhi pāya
āpane īśvara tabe aṁśe ‘brahmā’ haya

Synonyms

Synonyma

kona kalpe — in some lifetime of Brahmā; yadi — if; yogya — suitable; jīva — living entity; nāhi — not; pāya — is available; āpane — personally; īśvara — the Supreme Lord; tabe — then; aṁśe — by His plenary expansion; brahmā haya — becomes Lord Brahmā.

kona kalpe — v některém životě Brahmy; yadi — jestliže; yogya — vhodná; jīva — živá bytost; nāhi pāya — není dostupná; āpane — osobnost; īśvara — Nejvyšší Pán; tabe — potom; aṁśe — svou úplnou expanzí; brahmā haya — stane se Pánem Brahmou.

Translation

Překlad

“If in a kalpa a suitable living entity is not available to take charge of Brahmā’s post, the Supreme Personality of Godhead Himself personally expands and becomes Lord Brahmā.

„Pokud v nějaké kalpě schází vhodná živá bytost, která by mohla zaujmout Brahmovo místo, expanduje se jako Pán Brahmā samotná Nejvyšší Osobnost Božství.“

Purport

Význam

One day of Brahmā consists of the four yugas multiplied a thousand times — or, according to solar calculations, 4,320,000,000 years — and such also is the duration of his night. One year of Brahmā’s life consists of 360 such days and nights, and Brahmā lives for one hundred such years. Such is the life of a Brahmā.

Jeden Brahmův den se skládá ze čtyř yug znásobených tisícem – což je v přepočtu 4 320 000 000 slunečních let – a stejně dlouho trvá jeho noc. Jeden Brahmův rok se skládá z 360 takových dnů a nocí a Brahmā žije sto takových let. To je délka jeho života.