Skip to main content

Text 54

Text 54

Text

Verš

yo ’jñāna-mattaṁ bhuvanaṁ dayālur
ullāghayann apy akarot pramattam
sva-prema-sampat-sudhayādbhutehaṁ
śrī-kṛṣṇa-caitanyam amuṁ prapadye
yo ’jñāna-mattaṁ bhuvanaṁ dayālur
ullāghayann apy akarot pramattam
sva-prema-sampat-sudhayādbhutehaṁ
śrī-kṛṣṇa-caitanyam amuṁ prapadye

Synonyms

Synonyma

yaḥ — that Personality of Godhead who; ajñāna-mattam — maddened by ignorance or foolishly passing time in karma, jñāna, yoga and Māyāvāda philosophy; bhuvanam — the entire three worlds; dayāluḥ — so merciful; ullāghayan — subduing such processes as karma, jñāna and yoga; api — despite; akarot — made; pramattam — maddened; sva-prema-sampat-sudhayā — by the nectar of His personal devotional service, which is an invaluable treasure of bliss; adbhuta-īham — whose activities are wonderful; śrī-kṛṣṇa-caitanyam — unto Lord Śrī Caitanya Mahāprabhu; amum — that; prapadye — I surrender.

yaḥ — ta Osobnost Božství, která; ajñāna-mattam — poblázněné nevědomostí neboli pošetilým marněním času karmou, jñānou, yogou a māyāvādskou filosofií; bhuvanam — celé tři světy; dayāluḥ — tak milostivý; ullāghayan — jenž pokořil procesy, jako jsou karma, jñāna a yoga; api — i přes; akarot — učinil; pramattam — šílené; sva-prema-sampat-sudhayā — nektarem své osobní oddané služby, která je neocenitelnou pokladnicí blaženosti; adbhuta-īham — jehož činnosti jsou úžasné; śrī-kṛṣṇa-caitanyam — Pánu Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi; amum — tomuto; prapadye — odevzdávám se.

Translation

Překlad

“We offer our respectful obeisances unto that merciful Supreme Personality of Godhead who has converted all three worlds, which were maddened by ignorance, and saved them from their diseased condition by making them mad with the nectar from the treasure-house of love of God. Let us take full shelter of that Personality of Godhead, Śrī Kṛṣṇa Caitanya, whose activities are wonderful.”

„Klaníme se této Nejvyšší Osobnosti Božství, která obrátila všechny tři světy pomatené nevědomostí a zbavila je jejich nemoci tím, že je pobláznila nektarem z pokladnice lásky k Bohu. Přijměme tedy útočiště u této Nejvyšší Osobnosti Božství, Śrī Kṛṣṇy Caitanyi, jehož činnosti jsou úžasné.“

Purport

Význam

This verse is found in the Govinda-līlāmṛta (1.2).

Tento verš je z Govinda-līlāmṛty (1.2).