Skip to main content

Text 219

Text 219

Text

Verš

nadīyā-vāsī, brāhmaṇera upajīvya-prāya
artha, bhūmi, grāma diyā karena sahāya
nadīyā-vāsī, brāhmaṇera upajīvya-prāya
artha, bhūmi, grāma diyā karena sahāya

Synonyms

Synonyma

nadīyā-vāsī — inhabitants of Nadia; brāhmaṇera — of all brāhmaṇas; upajīvya-prāya — almost the entire source of income; artha — money; bhūmi — land; grāma — villages; diyā — giving as charity; karena sahāya — give help.

nadīyā-vāsī — obyvatelé Nadie; brāhmaṇera — všech brāhmaṇů; upajīvya-prāya — téměř výhradní zdroj příjmů; artha — peníze; bhūmi — půdu; grāma — vesnice; diyā — dávající jako milodary; karena sahāya — pomáhají.

Translation

Překlad

Practically all the brāhmaṇas residing in Nadia were dependent on the charity of Hiraṇya and Govardhana, who gave them money, land and villages.

Prakticky všichni brāhmaṇové pobývající v Nadii záviseli na milodarech Hiraṇyi a Govardhana, kteří jim dávali peníze, půdu a vesnice.

Purport

Význam

Although Navadvīpa was very opulent and populous during Śrī Caitanya Mahāprabhu’s time, practically all the brāhmaṇas depended on the charity of Hiraṇya and Govardhana. Because the brothers highly respected the brāhmaṇas, they very liberally gave them money.

I když byl Navadvíp v dobách Śrī Caitanyi Mahāprabhua bohatým a hojně osídleným místem, prakticky všichni tamní brāhmaṇové záviseli na milodarech Hiraṇyi a Govardhana. Tito bratři si brāhmaṇů vysoce vážili, a proto jim štědře rozdávali peníze.