Skip to main content

Text 160

Text 160

Text

Verš

dina kata raha — sandhi kari’ tāṅra sane
tabe sukhe naukāte karāiba gamane
dina kata raha — sandhi kari’ tāṅra sane
tabe sukhe naukāte karāiba gamane

Synonyms

Synonyma

dina kata raha — stay here for a few days; sandhi kari’ — making peaceful negotiations; tāṅra sane — with him; tabe — then; sukhe — in happiness; naukāte — on the boat; karāiba gamane — I will help You start.

dina kata raha — zůstaň zde pár dní; sandhi kari' — až podniknu mírové vyjednávání; tāṅra sane — s Ním; tabe — potom; sukhe — radostně; naukāte — na loď; karāiba gamane — pomohu Ti vyplout.

Translation

Překlad

Mahārāja Pratāparudra’s government officer further informed Śrī Caitanya Mahāprabhu that He should stay at the Orissa border for some days so that a peaceful agreement could be negotiated with the Muslim governor. In that way, the Lord would be able to cross the river peacefully in a boat.

Úředník z vlády Mahārāje Pratāparudry Śrī Caitanyu Mahāprabhua dále informoval, že by měl zůstat ještě pár dní na hranicích Urísy, aby byl čas vyjednat s muslimským vládcem mírovou dohodu. Pán tak bude moci bez obav na lodi přeplout řeku.