Skip to main content

Text 188

Text 188

Text

Verš

ebe mora ghare bhikṣā karaha ‘māsa’ bhari’
prabhu kahe, — dharma nahe, karite nā pāri
ebe mora ghare bhikṣā karaha ‘māsa’ bhari’
prabhu kahe, — dharma nahe, karite nā pāri

Synonyms

Synonyma

ebe — now; mora ghare — at my place; bhikṣā — lunch; karaha — accept; māsa bhari’ — for one month; prabhu kahe — Śrī Caitanya Mahāprabhu replied; dharma — religious principle; nahe — it is not; karite — to do; pāri — I am unable.

ebe — nyní; mora ghare — u mne doma; bhikṣā — oběd; karaha — přijímej; māsa bhari' — po celý měsíc; prabhu kahe — Śrī Caitanya Mahāprabhu odpověděl; dharma — náboženská zásada; nahe — není; karite — činit; pāri — nemohu.

Translation

Překlad

Sārvabhauma Bhaṭṭācārya said, “Please accept my invitation for lunch for one month.”

Sārvabhauma Bhaṭṭācārya řekl: „Prosím přijmi moje pozvání na oběd po dobu jednoho měsíce.“

Purport

Význam

The Lord replied, “That is not possible, because it is against the religious principles of a sannyāsī.”

Pán odpověděl: „To není možné, protože je to v rozporu s náboženskými zásadami sannyāsīho.“