Skip to main content

Text 121

Text 121

Text

Verš

yaḥ kaumāra-haraḥ sa eva hi varas tā eva caitra-kṣapās
te conmīlita-mālatī-surabhayaḥ prauḍhāḥ kadambānilāḥ
sā caivāsmi tathāpi tatra surata-vyāpāra-līlā-vidhau
revā-rodhasi vetasī-taru-tale cetaḥ samutkaṇṭhate
yaḥ kaumāra-haraḥ sa eva hi varas tā eva caitra-kṣapās
te conmīlita-mālatī-surabhayaḥ prauḍhāḥ kadambānilāḥ
sā caivāsmi tathāpi tatra surata-vyāpāra-līlā-vidhau
revā-rodhasi vetasī-taru-tale cetaḥ samutkaṇṭhate

Synonyms

Synonyma

yaḥ — that same person who; kaumāra-haraḥ — the thief of my heart during youth; saḥ — he; eva hi — certainly; varaḥ — lover; tāḥ — these; eva — certainly; caitra-kṣapāḥ — moonlit nights of the month of Caitra; te — those; ca — and; unmīlita — fructified; mālatī — of mālatī flowers; surabhayaḥ — fragrances; prauḍhāḥ — full; kadamba — with the fragrance of the kadamba flower; anilāḥ — the breezes; — that one; ca — also; eva — certainly; asmi — I am; tathāpi — still; tatra — there; surata-vyāpāra — in intimate transactions; līlā — of pastimes; vidhau — in the manner; revā — of the river named Revā; rodhasi — on the bank; vetasī — of the name Vetasī; taru-tale — underneath the tree; cetaḥ — my mind; samutkaṇṭhate — is very eager to go.

yaḥ — ta samá osoba, která; kaumāra-haraḥ — zloděj mého srdce v mládí; saḥ — on; eva hi — jistě; varaḥ — milenec; tāḥ — tyto; eva — jistě; caitra-kṣapāḥ — lunou ozářené noci v měsíci Caitra; te — tyto; ca — a; unmīlita — zralých; mālatī — květů mālatī; surabhayaḥ — vůní; prauḍhāḥ — nasycený; kadamba — vůní květů kadamba; anilāḥ — vánky; — ta samá; ca — také; eva — jistě; asmi — jsem; tathāpi — přesto; tatra — tam; surata-vyāpāra — v důvěrném jednání; līlā — zábav; vidhau — způsobem; revā — řeky jménem Réva; rodhasi — na březích; vetasī — s názvem Vetasī; taru-tale — pod stromem; cetaḥ — Moje mysl; samutkaṇṭhate — touží jít.

Translation

Překlad

“ ‘That very personality who stole away my heart during my youth is now again my master. These are the same moonlit nights of the month of Caitra. The same fragrance of mālatī flowers is there, and the same sweet breezes are blowing from the kadamba forest. In our intimate relationship, I am also the same lover, yet still my mind is not happy here. I am eager to go back to that place on the bank of the Revā under the Vetasī tree. That is my desire.’ ”

„,Ten, který mi ukradl v mládí srdce, je nyní znovu mým Pánem. Jsou zde ty samé měsíčné noci období Caitra, stejná vůně květů mālatī a z kadambového háje vanou stejně sladké vánky. Já jsem v našem důvěrném vztahu ta samá milenka, a přesto zde má mysl není šťastná. Dychtím jít zpět k tomu místu na břehu řeky Révy pod stromem Vetasī. Taková je moje touha.̀“

Purport

Význam

This verse appears in the Padyāvalī (386).

Tento verš se objevuje v Padyāvalī (386).