Skip to main content

Text 195

Text 195

Text

Verš

mandirera cakra dekhi’ kariha praṇāma
ei ṭhāñi tomāra āsibe prasādānna
mandirera cakra dekhi’ kariha praṇāma
ei ṭhāñi tomāra āsibe prasādānna

Synonyms

Synonyma

mandirera — of the temple of Jagannātha; cakra — the wheel on the top; dekhi’ — seeing; kariha praṇāma — offer your obeisances; ei ṭhāñi — in this place; tomāra — your; āsibe — will come; prasāda-anna — remnants of food offered to Jagannātha.

mandirera — Jagannāthova chrámu; cakra — kolo na vrcholu; dekhi' — když uvidíš; kariha praṇāma — klaň se; ei ṭhāñi — na toto místo; tomāra — tvoje; āsibe — přijdou; prasāda-anna — zbytky jídla obětovaného Jagannāthovi.

Translation

Překlad

“Remain here peacefully and look at the cakra on the top of the temple and offer obeisances. As far as your prasādam is concerned, I shall arrange to have that sent here.”

„V klidu zde přebývej, dívej se na cakru na vrcholu chrámu a klaň se jí. Co se týče tvého prasādam, zařídím, aby ti sem bylo posíláno.“

Purport

Význam

Since he was born in a Muslim family, Śrīla Haridāsa Ṭhākura could not enter the temple of Jagannātha due to temple restrictions. Nonetheless, he was recognized by Śrī Caitanya Mahāprabhu as Nāmācārya Haridāsa Ṭhākura. Haridāsa Ṭhākura, however, considered himself unfit to enter the Jagannātha temple. Śrī Caitanya Mahāprabhu could have personally taken Haridāsa Ṭhākura into the Jagannātha temple if He wished, but the Lord did not like to disturb a popular custom. Consequently the Lord asked His servant simply to look at the Viṣṇu wheel on top of the temple and offer obeisances (namaskāra). This means that if one is not allowed to enter the temple, or if he thinks himself unfit to enter the temple, he can look at the wheel from outside the temple, and that is as good as seeing the Deity within.

Protože se Śrīla Haridāsa Ṭhākura narodil v muslimské rodině, nemohl kvůli chrámovým předpisům do Jagannāthova chrámu vstoupit. Śrī Caitanya Mahāprabhu ho však uznal za Nāmācāryu Haridāse Ṭhākura. Haridāsa Ṭhākura se přesto považoval za osobu, jejíž vstup do chrámu je nežádoucí. Kdyby si to Śrī Caitanya Mahāprabhu přál, mohl Haridāse Ṭhākura do chrámu vzít s sebou, ale nechtěl narušovat obecné zvyklosti. Pán proto svého služebníka pouze požádal, aby se díval na Viṣṇuův disk na vrcholu chrámu a skládal mu poklony (namaskāra). Pokud tedy někomu není dovoleno do chrámu vstoupit nebo se považuje za nehodného takové výsady, může se dívat na disk zvenku, což je stejně dobré, jako vidět Božstvo uvnitř.

Śrī Caitanya Mahāprabhu promised to come daily to see Śrīla Haridāsa Ṭhākura, and this indicates that Śrīla Haridāsa Ṭhākura was so advanced in spiritual life that, although considered unfit to enter the temple, he was being personally visited by the Lord every day. Nor was there any need for his going outside his residence to collect food. Śrī Caitanya Mahāprabhu assured Haridāsa Ṭhākura that the remnants of His food would be sent there. As the Lord states in the Bhagavad-gītā (9.22), yoga-kṣemaṁ vahāmy aham: “I arrange all life’s necessities for My devotees.”

Śrī Caitanya Mahāprabhu slíbil, že bude za Haridāsem Ṭhākurem každý den chodit. To svědčí o tom, že Śrīla Haridāsa Ṭhākura byl v duchovním životě tak pokročilý, že ho Pán osobně každý den navštěvoval, i když byl považován za osobu, jejíž vstup do chrámu nebyl žádoucí. Nemusel ani vycházet ze svého obydlí shánět jídlo. Śrī Caitanya Mahāprabhu ho ujistil, že mu tam budou zbytky Pánova jídla posílat. Pán říká v Bhagavad-gītě (9.22): yoga-kṣemaṁ vahāmy aham – „Pro své oddané zařídím vše, co k životu potřebují.“

A reference is made here for those who are very anxious to imitate the behavior of Ṭhākura Haridāsa in an unnatural way. One must receive the order of Śrī Caitanya Mahāprabhu or His representative before adopting such a way of life. The duty of a pure devotee or a servant of the Lord is to carry out the order of the Lord. Śrī Caitanya Mahāprabhu asked Nityānanda Prabhu to go to Bengal and preach, and He asked the Gosvāmīs, Rūpa and Sanātana, to go to Vṛndāvana and excavate the lost places of pilgrimage. In this case the Lord asked Haridāsa Ṭhākura to remain there at Jagannātha Purī and constantly chant the holy names of the Lord. Thus Śrī Caitanya Mahāprabhu gave different persons different orders, and consequently one should not try to imitate the behavior of Haridāsa Ṭhākura without being ordered by Śrī Caitanya Mahāprabhu or His representative. Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura condemns such imitations in this way:

Zde je odkaz pro ty, kdo dychtí po nepřirozeném napodobování Haridāse Ṭhākura. Předtím, než někdo takový způsob života přijme, musí dostat nařízení od Śrī Caitanyi Mahāprabhua nebo Jeho zástupce. Povinností čistého oddaného nebo služebníka Pána je splnit Pánovo nařízení. Śrī Caitanya Mahāprabhu požádal Nityānandu Prabhua, aby šel kázat do Bengálska, a Gosvāmī, Rūpu a Sanātanu, požádal, aby šli do Vrindávanu a odhalili tam ztracená poutní místa. V tomto případě Pán požádal Haridāse Ṭhākura, aby zůstal v Džagannáth Purí a neustále zpíval svatá jména Pána. Śrī Caitanya Mahāprabhu tedy dal různým osobám různé pokyny, a nikdo by proto neměl Haridāse Ṭhākura napodobovat, aniž by dostal pokyn od Śrī Caitanyi Mahāprabhua nebo Jeho zástupce. Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura takové napodobování odsuzuje těmito slovy:

duṣṭa mana! tumi kisera vaiṣṇava?
pratiṣṭhāra tare,
nirjanera ghare,
tava hari-nāma kevala kaitava
duṣṭa mana! tumi kisera vaiṣṇava?
pratiṣṭhāra tare,

nirjanera ghare,
tava hari-nāma kevala kaitava

“My dear mind, you are trying to imitate Haridāsa Ṭhākura and chant the Hare Kṛṣṇa mantra in a secluded place, but you are not worth being called a Vaiṣṇava because what you want is cheap popularity and not the actual qualifications of Haridāsa Ṭhākura. If you try to imitate him you will fall down, for your neophyte position will cause you to think of women and money. Thus you will fall into the clutches of māyā, and your so-called chanting in a secluded place will bring about your downfall.”

„Moje drahá mysli, snažíš se napodobovat Haridāse Ṭhākura a zpívat Hare Kṛṣṇa mantru na osamělém místě. Titulu vaiṣṇava však nejsi hodna, protože tě zajímá pouze laciná popularita, a ne skutečné vlastnosti Haridāse Ṭhākura. Pokud se ho budeš pokoušet napodobovat, poklesneš, protože tvoje začátečnická úroveň tě přinutí myslet na ženy a peníze. Tak upadneš do spárů māyi a tvé takzvané zpívání na odlehlém místě způsobí, že poklesneš.“