Skip to main content

Text 55

Text 55

Text

Verš

nija-gṛha-vitta-bhṛtya-pañca-putra-sane
ātmā samarpiluṅ āmi tomāra caraṇe
nija-gṛha-vitta-bhṛtya-pañca-putra-sane
ātmā samarpiluṅ āmi tomāra caraṇe

Synonyms

Synonyma

nija — own; gṛha — house; vitta — wealth; bhṛtya — servants; pañca-putra — five sons; sane — with; ātmā — self; samarpiluṅ — surrender; āmi — I; tomāra — Your; caraṇe — at the lotus feet.

nija — vlastním; gṛha — domem; vitta — majetkem; bhṛtya — služebníky; pañca-putra — pěti syny; sane — s; ātmā — vlastní já; samarpiluṅ — odevzdávám; āmi — já; tomāra — Tvých; caraṇe — u lotosových nohou.

Translation

Překlad

Appreciating Śrī Caitanya Mahāprabhu’s favor, Bhavānanda Rāya also said, “Along with my home, riches, servants and five sons, I surrender myself at Your lotus feet.

Bhavānanda Rāya ocenil přízeň Śrī Caitanyi Mahāprabhua a dále řekl: „Odevzdávám se u Tvých lotosových nohou i se svým domovem, majetkem, služebníky a pěti syny.“

Purport

Význam

This is the process of surrender. As Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura sings:

Tak vypadá odevzdání se. Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura zpívá:

mānasa, deha, geha, yo kichu mora
arpiluṅ tuyā pade nanda-kiśora!
mānasa, deha, geha, yo kichu mora
arpiluṅ tuyā pade nanda-kiśora!

(Śaraṇāgati)

(Śaraṇāgati)

When one surrenders unto the lotus feet of the Lord, he does so with everything in his possession — his house, his body, his mind and whatever else he possesses. If there is any obstruction to this surrendering process, one should immediately give it up without attachment. If one can surrender with all his family members, there is no need to take sannyāsa. However, if the surrendering process is hampered by so-called family members, one should immediately give them up to complete the surrendering process.

Pokud se někdo odevzdá u lotosových nohou Pána, činí tak se vším, co má – se svým domem, tělem, myslí a čímkoliv dalším, co vlastní. Pokud nám něco v odevzdání se brání, měli bychom se toho ihned bez připoutanosti zříci. Dokáže-li se někdo odevzdat se všemi rodinnými členy, není třeba přijímat sannyās. Pokud se však takzvaní rodinní příslušníci odevzdání brání, měli bychom se jich okamžitě zříci, abychom své odevzdání dovršili.