Skip to main content

Text 108

Text 108

Text

Verš

sannyāsa karilā śikhā-sūtra-tyāga-rūpa
yoga-paṭṭa nā nila, nāma haila ‘svarūpa’
sannyāsa karilā śikhā-sūtra-tyāga-rūpa
yoga-paṭṭa nā nila, nāma haila ‘svarūpa’

Synonyms

Synonyma

sannyāsa karilā — accepted the sannyāsa order; śikhā — tuft of hair; sūtra — sacred thread; tyāga — giving up; rūpa — in the form of; yoga-paṭṭa — saffron-colored dress; nila — did not accept; nāma — name; haila — was; svarūpa — Svarūpa.

sannyāsa karilā — přijal sannyās; śikhā — pramen vlasů; sūtra — posvátnou šňůru; tyāga — odložení; rūpa — v podobě; yoga-paṭṭa — oblečení šafránové barvy; nila — nepřijal; nāma — jméno; haila — bylo; svarūpa — Svarūpa.

Translation

Překlad

Upon accepting sannyāsa, Puruṣottama Ācārya followed the regulative principles by giving up his tuft of hair and sacred thread, but he did not accept the saffron-colored dress. Also, he did not accept a sannyāsī title but remained as a naiṣṭhika-brahmacārī.

Puruṣottama Ācārya po přijetí sannyāsu následoval usměrňující zásady tím, že se vzdal pramene vlasů i posvátné šňůry, ale šafránové roucho nepřijal. Nepřijal ale ani titul sannyāsīho a nadále žil jako naiṣṭhika-brahmacārī.

Purport

Význam

There are regulative principles governing the renounced order. One has to perform eight kinds of śrāddha. One must offer oblations to one’s forefathers and perform the sacrifice of virajā-homa. Then one must cut off the tuft of hair called a śikhā and also give up the sacred thread. These are preliminary processes in the acceptance of sannyāsa, and Svarūpa Dāmodara accepted all these. However, Puruṣottama Ācārya did not accept the saffron color, a sannyāsī name or a daṇḍa, and for this reason he retained his brahmacārī name. Actually Puruṣottama Ācārya did not accept the sannyāsa order formally, but he renounced worldly life. He did not want to be disturbed by the formality of the sannyāsa order. He simply wanted to worship Lord Śrī Kṛṣṇa without disturbance; therefore with heart and soul he took up the renounced order but not the formalities accompanying it. Renunciation means not doing anything but serving the Supreme Personality of Godhead, Śrī Kṛṣṇa. When one acts on this platform, trying to please the Supreme Personality of Godhead, one is both a sannyāsī and a yogī. This is confirmed in the Bhagavad-gītā (6.1):

Stav odříkání má svá pravidla. Je třeba vykonat osm druhů śrāddhy, předložit obětiny svým předkům a provést oběť virajā-homa. Dále si sannyāsī musí ustřihnout pramen vlasů zvaný śikhā a odložit posvátnou šňůru. To jsou přípravy k přijetí sannyāsu a Svarūpa Dāmodara je všechny vykonal. Puruṣottama Ācārya však nepřijal šafránové roucho, jméno sannyāsīho ani daṇḍu, a proto si ponechal své jméno brahmacārīho. Puruṣottama Ācārya ve skutečnosti nepřijal sannyās formálně, ale zřekl se světského života. Nechtěl být formalitami sannyāsu vyrušován. Chtěl pouze nerušeně uctívat Pána Śrī Kṛṣṇu, a proto celým svým srdcem a duší přijal stav odříkání, ne však s tím spojené formality. Odříkání znamená nevěnovat se ničemu jinému než službě Nejvyšší Osobnosti Božství, Śrī Kṛṣṇovi. Pokud člověk jedná na této úrovni a snaží se potěšit Nejvyšší Osobnost Božství, je sannyāsī i yogī. To je potvrzeno v Bhagavad-gītě (6.1):

śrī-bhagavān uvāca
anāśritaḥ karma-phalaṁ
kāryaṁ karma karoti yaḥ
sa sannyāsī ca yogī ca
na niragnir na cākriyaḥ
śrī-bhagavān uvāca
anāśritaḥ karma-phalaṁ
kāryaṁ karma karoti yaḥ
sa sannyāsī ca yogī ca
na niragnir na cākriyaḥ

“The Supreme Personality of Godhead said, ‘One who is unattached to the fruits of his work and who works as he is obligated is in the renounced order of life, and he is the true mystic, not he who lights no fire and performs no work.’ ”

„Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, pravil: ,Ten, kdo není připoutaný k plodům svého jednání a dělá to, co má, se nachází ve stavu odříkání a je skutečný mystik – nikoliv ten, kdo nerozdělává oheň a neplní žádné povinnosti.̀“