Skip to main content

Text 71

Text 71

Text

Verš

svarūpe puchena prabhu ha-iyā vismite
mora manera kathā rūpa jānila kemate
svarūpe puchena prabhu ha-iyā vismite
mora manera kathā rūpa jānila kemate

Synonyms

Synonyma

svarūpe — unto Svarūpa Gosvāmī; puchena — inquired; prabhu — the Lord; ha-iyā — becoming; vismite — struck with wonder; mora — My; manera — of the mind; kathā — intention; rūpa — Rūpa Gosvāmī; jānila — understand; kemate — how.

svarūpe — Svarūpy Gosvāmīho; puchena — se zeptal; prabhu — Pán; ha-iyā — stávající se; vismite — užaslý; mora — Mé; manera — mysli; kathā — záměr; rūpa — Rūpa Gosvāmī; jānila — pochopil; kemate — jak.

Translation

Překlad

Having shown the verse to Svarūpa Dāmodara with great wonder, Caitanya Mahāprabhu asked him how Rūpa Gosvāmī could understand the intentions of His mind.

Caitanya Mahāprabhu ukázal ten verš Svarūpovi Dāmodarovi s velkým údivem a zeptal se ho, jak mohl Rūpa Gosvāmī pochopit záměry Jeho mysli.

Purport

Význam

We had the opportunity to receive a similar blessing from Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Gosvāmī when we presented an essay at his birthday ceremony. He was so pleased with that essay that he used to call some of his confidential devotees and show it to them. How could we have understood the intentions of Śrīla Prabhupāda?

My jsme měli tu možnost získat podobné požehnání od Śrīly Bhaktisiddhānty Sarasvatīho Gosvāmīho, když jsme předložili jednu esej u příležitosti oslav jeho narozenin. Udělala mu takovou radost, že zval některé své důvěrné oddané, aby se na ni šli podívat. Jak to, že jsme mohli pochopit záměry Śrīly Prabhupādy?