Skip to main content

Text 24

Text 24

Text

Verš

tāte prema-bhakti — ‘puruṣārtha-śiromaṇi’
rāga-mārge prema-bhakti ‘sarvādhika’ jāni
tāte prema-bhakti — ‘puruṣārtha-śiromaṇi’
rāga-mārge prema-bhakti ‘sarvādhika’ jāni

Synonyms

Synonyma

tāte — therefore; prema-bhakti — devotional service in ecstatic love; puruṣārtha — of all goals of human life; śiromaṇi — the crown jewel; rāga-mārge — on the path of spontaneous love; prema-bhakti — love of Kṛṣṇa; sarva-adhika — the highest of all; jāni — I can understand.

tāte — proto; prema-bhakti — oddaná služba na úrovni extatické lásky; puruṣa-artha — ze všech cílů lidského života; śiromaṇi — korunní šperk; rāga-mārge — na cestě spontánní lásky; prema-bhakti — láska ke Kṛṣṇovi; sarva-adhika — nejvyšší ze všech; jāni — chápu.

Translation

Překlad

“Through the mercy of Rāmānanda Rāya, I have understood that ecstatic love of Kṛṣṇa is the highest goal of life and that spontaneous love of Kṛṣṇa is the highest perfection.

„Milostí Rāmānandy Rāye jsem pochopil, že extatická láska ke Kṛṣṇovi je nejvyšším životním cílem a že spontánní láska ke Kṛṣṇovi je nejvyšší dokonalostí.“

Purport

Význam

Puruṣārtha (“the goal of life”) generally refers to religion, economic development, satisfaction of the senses and, finally, liberation. However, above these four kinds of puruṣārthas, love of Godhead stands supreme. It is called parama-puruṣārtha (the supreme goal of life) or puruṣārtha-śiromaṇi (the most exalted of all puruṣārthas). Lord Kṛṣṇa is worshiped by regulative devotional service, but the highest perfection of devotional service is spontaneous love of Godhead.

Puruṣārtha („cíl života“) obvykle znamená zbožnost, ekonomický rozvoj, uspokojení smyslů a nakonec osvobození. Nad těmito čtyřmi druhy puruṣārth však stojí láska k Bohu jako nejvyšší. Říká se jí parama-puruṣārtha (nejvyšší životní cíl) nebo puruṣārtha-śiromaṇi (nejvznešenější mezi puruṣārthami). Pán Kṛṣṇa je uctíván usměrněnou oddanou službou, ale nejvyšší dokonalostí oddané služby je spontánní láska k Bohu.