Skip to main content

Text 97

Text 97

Text

Verš

bhakti-siddhānta, śāstra-ācāra-nirṇaya
tomā-dvāre karāibena, bujhiluṅ āśaya
bhakti-siddhānta, śāstra-ācāra-nirṇaya
tomā-dvāre karāibena, bujhiluṅ āśaya

Synonyms

Synonyma

bhakti-siddhānta — conclusive decision in devotional service; śāstra — according to the scriptural injunctions; ācāra-nirṇaya — ascertainment of behavior; tomā-dvāre — by you; karāibena — will cause to be done; bujhiluṅ — I can understand; āśaya — His desire.

bhakti-siddhānta — závěr v oddané službě; śāstra — podle nařízení písem; ācāra-nirṇaya — zjištění chování; tomā-dvāre — tebou; karāibena — nechá učinit; bujhiluṅ — chápu; āśaya — Jeho touha.

Translation

Překlad

“I can understand from the words of Śrī Caitanya Mahāprabhu that He wants you to write books about the conclusive decision of devotional service and about the regulative principles ascertained from the revealed scriptures.

„Ze slov Śrī Caitanyi Mahāprabhua je mi jasné, že chce, abys napsal knihy o závěrech oddané služby a o usměrňujících zásadách zjištěných ze zjevených písem.“