Skip to main content

Text 194

Text 194

Text

Verš

martyo yadā tyakta-samasta-karmā
niveditātmā vicikīrṣito me
tadāmṛtatvaṁ pratipadyamāno
mayātma-bhūyāya ca kalpate vai
martyo yadā tyakta-samasta-karmā
niveditātmā vicikīrṣito me
tadāmṛtatvaṁ pratipadyamāno
mayātma-bhūyāya ca kalpate vai

Synonyms

Synonyma

martyaḥ — the living entity subjected to birth and death; yadā — as soon as; tyakta — giving up; samasta — all; karmāḥ — fruitive activities; nivedita-ātmā — a fully surrendered soul; vicikīrṣitaḥ — desired to act; me — by Me; tadā — at that time; amṛtatvam — immortality; pratipadyamānaḥ — attaining; mayā — with Me; ātma-bhūyāya — for becoming of a similar nature; ca — also; kalpate — is eligible; vai — certainly.

martyaḥ — živá bytost podléhající zrození a smrti; yadā — jakmile; tyakta — vzdávající se; samasta — všech; karmāḥ — plodonosných činností; nivedita-ātmā — plně odevzdaná duše; vicikīrṣitaḥ — touží jednat; me — podle Mě; tadā — tehdy; amṛtatvam — nesmrtelnosti; pratipadyamānaḥ — poté, co dosáhne; mayā — se Mnou; ātma-bhūyāya — mít stejnou povahu; ca — také; kalpate — je schopná; vai — zajisté.

Translation

Překlad

“ ‘The living entity who is subjected to birth and death attains immortality when he gives up all material activities, dedicates his life to the execution of My order, and acts according to My directions. In this way he becomes fit to enjoy the spiritual bliss derived from exchanging loving mellows with Me.’

„  ,Živá bytost podléhající zrození a smrti dosáhne nesmrtelnosti, když se vzdá všech hmotných činností, zasvětí svůj život plnění Mých nařízení a jedná podle Mých rad. Tak dosáhne způsobilosti vychutnávat si transcendentální blaženost pocházející z výměny láskyplných nálad se Mnou.̀  “

Purport

Význam

This is a quotation from Śrīmad-Bhāgavatam (11.29.34). At the time of initiation, a devotee gives up all his material conceptions. Therefore, being in touch with the Supreme Personality of Godhead, he is situated on the transcendental platform. Thus having attained knowledge and the spiritual platform, he always engages in the service of the spiritual body of Kṛṣṇa. When one is freed from material connections in this way, his body immediately becomes spiritual, and Kṛṣṇa accepts his service. However, Kṛṣṇa does not accept anything from a person with a material conception of life. When a devotee no longer has any desire for material sense gratification, in his spiritual identity he engages in the service of the Lord, for his dormant spiritual consciousness awakens. This awakening of spiritual consciousness makes his body spiritual, and thus he becomes fit to render service to the Lord. Karmīs may consider the body of a devotee material, but factually it is not, for a devotee has no conception of material enjoyment. If one thinks that the body of a pure devotee is material, he is an offender, for that is a vaiṣṇava-aparādha. In this connection one should consult Śrīla Sanātana Gosvāmī’s Bṛhad-bhāgavatāmṛta (1.3.45 and 2.3.139).

Toto je citát ze Śrīmad-Bhāgavatamu (11.29.34). V čase zasvěcení se oddaný vzdává všech svých hmotných pojetí. Dostává se do styku s Nejvyšší Osobností Božství, a proto je na transcendentální úrovni. Jelikož tak dosáhl poznání a transcendentální úrovně, neustále se věnuje službě duchovnímu tělu Kṛṣṇy. Poté, co je takto oproštěn od styků s hmotou, stává se jeho tělo okamžitě duchovním a Kṛṣṇa přijímá jeho službu. Od člověka s hmotným pojetím života však Kṛṣṇa nepřijme nic. Jakmile již oddaný nemá žádnou touhu po hmotném uspokojování smyslů, pak ve své duchovní totožnosti slouží Pánu, protože se probudí jeho spící duchovní vědomí. Toto probuzení duchovního vědomí učiní jeho tělo duchovním a to ho uschopňuje ke službě Pánu. Karmī mohou tělo oddaného považovat za hmotné, ale tak tomu ve skutečnosti není, protože oddaný se vzdal pojetí hmotného požitku. Pokud si někdo myslí, že tělo čistého oddaného je hmotné, stává se rouhačem, neboť se dopouští vaiṣṇava-aparādhy. V tomto ohledu se lze obrátit na Bṛhad-bhāgavatāmṛtu (1.3.45 a 2.3.139) Śrīly Sanātany Gosvāmīho.