Skip to main content

Text 92

Text 92

Text

Verš

ullaṅghita-trividha-sīma-samātiśāyi-
sambhāvanaṁ tava parivraḍhima-svabhāvam
māyā-balena bhavatāpi niguhyamānaṁ
paśyanti kecid aniśaṁ tvad-ananya-bhāvāḥ
ullaṅghita-trividha-sīma-samātiśāyi-
sambhāvanaṁ tava parivraḍhima-svabhāvam
māyā-balena bhavatāpi niguhyamānaṁ
paśyanti kecid aniśaṁ tvad-ananya-bhāvāḥ

Synonyms

Synonyma

ullaṅghita — passed over; tri-vidha — three kinds; sīma — the limitations; sama — of equal; atiśāyi — and of excelling; sambhāvanam — by which the adequacy; tava — Your; parivraḍhima — of supremacy; svabhāvam — the real nature; māyā-balena — by the strength of the illusory energy; bhavatā — Your; api — although; niguhyamānam — being hidden; paśyanti — they see; kecit — some; aniśam — always; tvat — to You; ananya-bhāvāḥ — those who are exclusively devoted.

ullaṅghita — překonané; tri-vidha — tři druhy; sīma — omezení; sama — stejných; atiśāyi — a lepších; sambhāvanam — přiměřenost; tava — Tvojí; parivraḍhima — svrchovanosti; svabhāvam — skutečná povaha; māyā-balena — vlivem klamné energie; bhavatā — Tvojí; api — i když; niguhyamānam — ukrytý; paśyanti — vidí; kecit — někteří; aniśam — neustále; tvat — Tobě; ananya-bhāvāḥ — ti, kdo jsou výhradně oddáni.

Translation

Překlad

“O my Lord, everything within material nature is limited by time, space and thought. Your characteristics, however, being unequaled and unsurpassed, are always transcendental to such limitations. You sometimes cover such characteristics by Your own energy, but nevertheless Your unalloyed devotees are always able to see You under all circumstances.”

„Ó můj Pane, v hmotné přírodě je všechno omezené časem, prostorem a myšlenkou. Tvoje vlastnosti jsou však nesrovnatelné a nepřekonatelné a vždy transcendentální vůči těmto omezením. Někdy tyto svoje vlastnosti skryješ svojí vlastní energií, ale Tvoji čistí oddaní Tě přesto vidí za všech okolností.“

Purport

Význam

This is a verse from the Stotra-ratna (13) of Yāmunācārya.

VÝZNAM: Tento verš je z Yamunācāryovy Stotra-ratny (13).