Skip to main content

Text 257

Text 257

Text

Verš

mukti-hetuka tāraka haya ‘rāma-nāma’
‘kṛṣṇa-nāma’ pāraka hañā kare prema-dāna
mukti-hetuka tāraka haya ‘rāma-nāma’
‘kṛṣṇa-nāma’ pāraka hañā kare prema-dāna

Synonyms

Synonyma

mukti-hetuka — the cause of liberation; tāraka — deliverer; haya — is; rāma-nāma — the holy name of Lord Rāma; kṛṣṇa-nāma — the holy name of Lord Kṛṣṇa; pāraka — that which gets one to the other side of the ocean of nescience; hañā — being; kare — gives; prema-dāna — the gift of love of Kṛṣṇa.

mukti-hetuka — příčina osvobození; tāraka — osvoboditel; haya — je; rāma-nāma — svaté jméno Pána Rāmy; kṛṣṇa-nāma — svaté jméno Pána Kṛṣṇy; pāraka — to, co člověka přepraví na druhý břeh oceánu nevědomosti; hañā — jsoucí; kare — dává; prema-dāna — dar lásky ke Kṛṣṇovi.

Translation

Překlad

“The holy name of Lord Rāma certainly gives liberation, but the holy name of Kṛṣṇa transports one to the other side of the ocean of nescience and at last gives one ecstatic love of Kṛṣṇa.

„Svaté jméno Pána Rāmy zajisté udílí osvobození, ale svaté jméno Kṛṣṇy přepraví živou bytost na druhý břeh oceánu nevědomosti a nakonec ji obdaří extatickou láskou ke Kṛṣṇovi.“

Purport

Význam

In an indirect way, this verse explains the chanting of the Hare Kṛṣṇa mahā-mantra. The Hare Kṛṣṇa mahā-mantra — Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare/ Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare — includes both the holy name of Lord Kṛṣṇa and the name of Lord Rāma. Lord Rāma gives one the opportunity to be liberated, but simply by liberation one does not get actual spiritual benefit. Sometimes if one is liberated from the material world but has no shelter at the lotus feet of Kṛṣṇa, one falls down to the material world again. Liberation is like a state of convalescence, in which one is free from a fever but is still not healthy. Even in the stage of convalescence, if one is not very careful, one may have a relapse. Similarly, liberation does not offer as much security as the shelter of the lotus feet of Kṛṣṇa. It is stated in the śāstra:

VÝZNAM: Tento verš nepřímo vysvětluje význam zpívání Hare Kṛṣṇa mahā-mantry. Hare Kṛṣṇa mahā-mantra Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare / Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare – obsahuje jak jméno Pána Kṛṣṇy, tak jméno Pána Rāmy. Pán Rāma dává příležitost dosáhnout osvobození, ale pouhým osvobozením živá bytost nezíská ten pravý duchovní prospěch. Někdy se stává, že ten, kdo je vysvobozen z hmotného světa, ale nemá útočiště u lotosových nohou Kṛṣṇy, znovu poklesne do hmotného světa. Osvobození je jako stav rekonvalescence, ve kterém již člověk nemá horečku, ale ještě není úplně zdravý. Pokud v tomto stavu není opatrný, nemoc se mu může vrátit. Osvobození tedy nezaručuje takové bezpečí jako útočiště u lotosových nohou Kṛṣṇy. Śāstra uvádí:

ye ’nye ’ravindākṣa vimukta-māninas
tvayy asta-bhāvād aviśuddha-buddhayaḥ
āruhya kṛcchreṇa paraṁ padaṁ tataḥ
patanty adho ’nādṛta-yuṣmad-aṅghrayaḥ
ye 'nye 'ravindākṣa vimukta-māninas
tvayy asta-bhāvād aviśuddha-buddhayaḥ
āruhya kṛcchreṇa paraṁ padaṁ tataḥ
patanty adho 'nādṛta-yuṣmad-aṅghrayaḥ

“O Lord, the intelligence of those who think themselves liberated but who have no devotion is impure. Even though they rise to the highest point of liberation by dint of severe penances and austerities, they are sure to fall down again into material existence, for they do not take shelter at Your lotus feet.” (Śrīmad-Bhāgavatam 10.2.32) Yuṣmad-aṅghrayaḥ refers to the lotus feet of Kṛṣṇa. If one does not take shelter of Kṛṣṇa’s lotus feet, he falls down (patanty adhaḥ), even from liberation. The Hare Kṛṣṇa mahā-mantra, however, gives liberation and at the same time offers shelter at the lotus feet of Kṛṣṇa. If one takes shelter at the lotus feet of Kṛṣṇa after liberation, he develops his dormant ecstatic love for Kṛṣṇa. That is the highest perfection of life.

„Ó Pane, inteligence těch, kteří se považují za osvobozené, ale postrádají oddanost, je nečistá. I když se za pomoci přísné askeze povýší na tu nejvyšší úroveň osvobození, zajisté znovu poklesnou do hmotné existence, protože nepřijali útočiště u Tvých lotosových nohou.“ (Śrīmad-Bhāgavatam 10.2.32) Yuṣmad-aṅghrayaḥ se vztahuje na lotosové nohy Kṛṣṇy. Pokud živá bytost nepřijme útočiště u Kṛṣṇových lotosových nohou, poklesne (patanty adhaḥ) dokonce i z úrovně osvobození. Hare Kṛṣṇa mahā-mantra však dává osvobození, a zároveň nabízí útočiště u lotosových nohou Kṛṣṇy. Ten, kdo po osvobození přijme útočiště u lotosových nohou Kṛṣṇy, rozvine svou spící extatickou lásku ke Kṛṣṇovi, což je nejvyšší dokonalost života.